Nabór do służby przygotowawczej w WKU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie prowadzi nabór do służby przygotowawczej. Służba ta może być pełniona przez ochotników nie pełniących dotychczas żadnej z form służby wojskowej i posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej (osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej). Służba ta może być pełniona również przez inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej (np. kobiety).

Żołnierz, który odbył służbę przygotowawczą może ubiegać się o:


  • zawarcie kontraktu na pełnienie służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych,

  • powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:


  • niekarana za przestępstwa umyślne,

  • posiadająca obywatelstwo polskie,

  • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,

  • posiadająca co najmniej 18 lat,

  • posiadająca co najmniej wykształcenie gimnazjalne.

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej składa się osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie wraz z dokumentami:


  • świadectwem lub dyplomem ukończenia szkoły,

  • innymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, umiejętności, przynależność organizacyjną (np. prawo jazdy, zaświadczenia o ukończeniu kursów, legitymacje członkowskie itp.).

Czas trwania służby przygotowawczej – do czterech miesięcy – dla kandydatów na szeregowych.

Uposażenie przysługujące żołnierzom, kandydatom na szeregowych, pełniącym służbę przygotowawczą w wysokości 870 zł brutto.

Żołnierzowi zwolnionemu ze służby przygotowawczej przysługuje odprawa pieniężna w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. w 2017 roku 2000 zł brutto.

Inne uprawnienia przysługujące żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą to bezpłatne zakwaterowanie, wyżywieni, opieka medyczna i stomatologiczna, zniżka na bilety kolejowe i autobusowe 78%, ochrona stosunku pracy i innych uprawnień pracowniczych.

Najbliższy termin powołania to 05 września 2017r.