Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczących się dzieci i młodzieży szkół publicznych i niepublicznych, o uprawnieniach szkół publicznych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.


alt

Realizacja tych zadań ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy:

 • są mieszkańcami Gminy Ścinawa;
 • są uczniami szkół od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • pochodzą z rodzin o najniższych dochodach, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514 zł (netto).

  Stypendium szkolne nie przysługuje:

  • Uczniom klas zerowych;
  • Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2360 zł (rocznie), a dla słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych nie przekracza 2124 zł (rocznie)
  • Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.).

  Składanie wniosków: od 01 sierpnia do 15 września 2017 roku.

  Wykaz dokumentów wymaganych jako załączniki do wniosku:

  1. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o realizacji obowiązku szkolnego/nauki;
  2. zaświadczenia o dochodach netto uzyskiwanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (za lipiec, bądź sierpień 2017 r.) bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania;
  3. w przypadku gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przekłada się zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej;
  4. osoby posiadające gospodarstwo rolne zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych obecnie przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł;
  5. w przypadku pobierania renty, renty rodzinnej, emerytury – decyzję ZUS i odcinek z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
  6. postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie;
  7. osoby posiadające świadczenia bądź status osoby bezrobotnej w Urzędzie Pracy, zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku (netto) lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej;
  8. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy;
  9. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

  Szczegółowe informacje udzielane są w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, I piętro (pokój nr 10) lub pod numerami telefonów: 76/740 02 09, 76/740 02 08.

  Wniosek o przyznanie pomocy materialnej