Otwarte Konkursy Ofert w 2018r.

W dniu 22.02.2018 r. Burmistrz Ścinawy Zarządzeniem Nr G/49/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych zlecanych przez Gminę Ścinawa do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:

  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  5. promocji i organizacji wolontariatu,
  6. turystyki i krajoznawstwa,
  7. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.03.2018 r. o godz. 15:00. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, ul. Rynek 17 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę z napisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r.” wraz z „nazwą zadania”.

Wzór oferty można znaleźć TUTAJ.