Zmiany w planie zagospodarowania – kolejne wsie

M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o. o. z Poznania opracuje projekty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa dla kolejnych 7 miejscowości: Dąbrowy Środkowej i Dolnej, Turowa, Sitna, Redlic, Chełmka Wołowskiego oraz Dębca. Gmina Ścinawa informuje, że do 18 grudnia 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, przyjmowane są wnioski o zmianę przeznaczenia działek w miejscowych planach w w/w wsiach.

Sporządzenie zmiany planu miejscowego ma na celu przede wszystkim poprawę warunków zagospodarowania terenu, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego. Zmiany zagospodarowania zachodzące na obszarze gminy, potrzeby rozwoju społecznego i gospodarczego, a także zmiany obowiązujących przepisów, spowodowały utratę aktualności części ustaleń zawartych w obowiązującym dokumencie. Należy zaznaczyć, że właściciele nieruchomości zgłosili 150 wniosków o wprowadzenie zmian do obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, jeszcze przed rozpoczęciem prac nad nowym projektem. Zmiana planu ma jednocześnie dostosować zapisy MPZP z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ścinawa przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/218/2017 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 23 lutego 2017 roku.

Więcej o zmianach w planie zagospodarowania pisaliśmy: TUTAJ.

Dokumenty i wnioski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępne są w wersji elektronicznej: TUTAJ oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa (biuro nr 24 – II piętro, szczegółowych informacji udziela pani Monika Niezgoda).