Gmina Ścinawa przyjazna niepełnosprawnym

Gmina Ścinawa przystąpiła do projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt.: „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie dolnośląskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 2.6: „Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych” oraz Osi priorytetowej II PO WER: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.”

Przedmiotowy projekt, który na mocy umowy z ministerstwem, w naszym regionie, realizuje Fundacja „Eudajmonia” z Polkowic, obejmuje dokonanie analizy realizowanych zadań przez jednostki administracji rządowej działającej w terenie i samorządowej oraz opracowanie dla wszystkich jednostek objętych przeglądem (w tym jednostek i obiektów Gminy Ścinawa) zaleceń, rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W naszym mieście analizie poddane zostały obiekty i budynki: Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Pałacyk” w Ścinawie oraz budynek i teren stadionu miejskiego.

Zawodowe kompetencje w obsłudze petentów niepełnosprawnych podnosili wczoraj pracownicy ścinawskiego urzędu oraz ośrodka pomocy społecznej. Szkolenie przeprowadziła Marta Gawryluk z Fundacji „Eudajmonia”, po wcześniejszej analizie działań jednostki samorządowej w tym zakresie.