Rosną koszty gospodarowania odpadami

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XIII/87/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 lipca br., zmieniającą uchwałę nr LXI/217/13 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Ścinawa oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, zmianie ulegną stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości, na terenie których zamieszkują osoby podlegające obowiązkowi uiszczania opłat, zostaną poinformowani pisemnym zawiadomieniem o wysokości nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualnie przedmiotową uchwałę bada pod względem zgodności z prawem Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, po pozytywnym zaopiniowaniu zostanie ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Jeżeli tak się stanie nowe stawki zaczną obowiązywać po 14 dniach od momentu publikacji.

Wysokość nowych stawek:

• w przypadku nieruchomości, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych nowa stawka wyniesie 18 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość (dotychczasowa stawka, niezmieniana od 2013 roku, czyli od samego początku funkcjonowania systemu to 12 zł);

• w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych zaktualizowana opłata wyniesie 36,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość (dotychczasowa stawka, zmieniana ostatnio we wrześniu 2016 roku, to 20 zł).

Główną przyczyną podniesienia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wzrost kosztów funkcjonowania systemu, a w szczególności wprowadzona przez rząd podwyżka tzw. „opłaty marszałkowskiej”, która przyczyniła się do radykalnego wzrostu opłaty za składowanie odpadów. Przyjęte rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska doprowadziło do drastycznego wzrostu cen składowania odpadów, które przed zmianą wynosiły (za tonę): papier i tektura 23,83 zł, szkło 19,12 zł, odpady kuchenne ulegające biodegradacji 23,83 zł, tworzywa sztuczne 14,42, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 14,42 zł. Natomiast na przestrzeni lat zmieniły i nadal zmieniają się radykalnie, dlatego w przyszłości należy liczyć się z kolejnymi podwyżkami:

• w roku 2018: ujednolicono wcześniej zróżnicowaną stawkę za papier i tekturę, szkło, odpady kuchenne ulegające biodegradacji, tworzywa sztuczne i podniesiono do poziomu 170,00 zł za tonę, natomiast niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 140,00 zł za tonę, z wcześniejszych 14,42 zł;

• w roku 2019: papier i tektura, szkło, odpady kuchenne ulegające biodegradacji, tworzywa sztuczne 220,00 zł za tonę, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 170,00 zł za tonę;

• w 2020 roku wyniosą: papier i tektura, szkło, odpady kuchenne ulegające biodegradacji, tworzywa sztuczne 270,00 zł za tonę, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 270,00 zł za tonę.

Wbrew pojawiającym się informacjom, gmina nie może zarabiać na gospodarowaniu odpadami. Przyjęte stawki powinny pokrywać tylko i wyłącznie koszty funkcjonującego systemu, a do samorządu należy ustalenie takich cen, które odpowiadają rzeczywistym kosztom związanym z jego funkcjonowaniem na terenie gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa (instytucja nadzorująca i kontrolująca samorządy), kwestionuje i piętnuje również przypadki, gdy jednostki samorządu terytorialnego dopłacają do wywozu i utylizacji odpadów, czego wg obowiązujących przepisów nie mogą czynić. W ostatnim czasie RIO dokonało kompleksowej kontroli gospodarki finansowej m.in. Gminy Lubin, która, jak się okazało, dopłaciła w minionym roku do gospodarowania odpadami komunalnymi ponad 1 milion złotych! Wójt w wystąpieniu pokontrolnym został poinformowany o potrzebie ponownego skalkulowania stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podobne nieprawidłowości, choć na mniejszą skalę, wykazano również w Chojnowie oraz Wołowie, gdzie RIO przeprowadziło już kontrole w tym zakresie.

W związku z rosnącymi kosztami i wskazaniami Regionalnej Izby Obrachunkowej okoliczne samorządy będą zmuszone do zmian stawek za odbiór odpadów. Z ich aktualizacją zmierzyć się muszą m.in. samorządy w: Prochowicach (stawki: 11,00 zł za mieszkańca, który segreguje odpady i 20,00 zł za mieszkańca, który nie segreguje odpadów- obowiązują od 2015 roku), Rudnej (stawki: 8 zł za mieszkańca, który segreguje odpady i 20 zł za mieszkańca, który nie segreguje odpadów- obowiązują od 2015 roku) i gminie wiejskiej Lubin (stawki: 14 zł za mieszkańca, który segreguje odpady* i 26,00 zł za mieszkańca, który nie segreguje odpadów**- obowiązują od 2016 roku).

W ostatnim czasie nowe stawki za odbiór odpadów wprowadził samorząd sąsiedniej gminy Wołów, jej mieszkańcy za śmieci segregowane płacą od niedawna 18 zł (wcześniej 13 zł od mieszkańca), a za niesegregowane 36 zł (wcześniej 25 zł od mieszkańca). Ceny za odbiór odpadów komunalnych aktualizowało niedawno również pobliskie miasto Głogów (z dotychczasowych 11 zł od mieszkańca, który segregował odpady stawkę podniesiono do 20 zł i z 16 zł za mieszkańca, który nie segregował odpadów do 30 zł).

– Zdajemy sobie sprawę, że stawki za śmieci znacząco idą w górę, ale musimy działać zgodnie z prawem i rozsądnie realizować budżet, nie mamy realnego wpływu na rosnące koszty funkcjonowania całego systemu, na które składa się m.in. wspomniana „opłata marszałkowska”. Art. 6r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę, powinien się samofinansować, dlatego nie powinniśmy z innych środków publicznych do niego dopłacać – mówi Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Ponadto wprowadzonymi zmianami chcemy motywować mieszkańców do segregowania odpadów, ponieważ jako gmina musimy spełniać coraz bardziej restrykcyjne wymagania w tym przedmiocie, z roku na rok powinniśmy wykazywać się większym udziałem odpadów segregowanych, w ogóle odpadów, które odbierane są z terenu całej gminy. W 2020 roku udział ten ma wynosić co najmniej 50% i wzrastać w następnych latach. Za niespełnianie wskazanych przepisami prawa poziomów odbieranych rocznie frakcji odpadów nadających się do recyklingu gminie naliczane są kary, o czym stanowi art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z problemem podwyżek i aktualizacji stawek, które wprost odnoszą się do rosnących kosztów funkcjonowania muszą mierzyć się wszystkie samorządy w naszym kraju – uzupełnia Kosztyła.

*Opłaty nalicza się według wzoru: 14 zł od mieszkańca, jeśli nieruchomość zamieszkuje 1 lub 2 osoby; 13 zł jeśli nieruchomość zamieszkują 3 osoby; 12 zł jeśli nieruchomość zamieszkują 4 osoby; 11 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 5 osób; 10 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 6 i więcej osób.

**Opłaty nalicza się według wzoru: 26 zł od mieszkańca, jeśli nieruchomość zamieszkuje 1 lub 2 osoby; 25 zł jeśli nieruchomość zamieszkują 3 osoby; 24 zł jeśli nieruchomość zamieszkują 4 osoby; 23 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 5 osób; 22 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 6 i więcej osób.

Foto: RegionFAN