Zwrot podatku akcyzowego

Przypominamy, że zbliża się ustawowy termin, tj. od dnia 01 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku składania do Burmistrza Ścinawy wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych posiadających grunty na terenie naszej gminy.

Do wniosku należy dołączyć:
1. faktury VAT lub ich kopie, potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 31 stycznia 2020r.,
2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
3. w przypadku ubiegania się o zwrot w związku z posiadaniem dużych jednostek przeliczeniowych bydła – dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Limit ustala się jako sumę:
1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od dnia 01 kwietnia do dnia 30 kwietnia br.

Do pobrania (wystarczy kliknąć):
Wzór – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Wzór – Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej