Zobacz projekt Lubińskiej, Chobieńskiej i drogi w Lasowicach

Firma SD Projekt s.c. z Poznania na zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei realizuje prace projektowe dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 292 w Ścinawie”. Wykonawca w ramach zamówienia opracowuje: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz część kosztową (przedmiar robót, kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, zezwoleń i decyzji. Długość objętego przyszłą inwestycją odcinka drogi to 3,3 kilometra, od przejazdu kolejowego na ulicy Lubińskiej, przez Chobieńską w Ścinawie, aż do mostu nad potokiem Dębniak w Lasowicach. Poniżej publikujemy wstępne opracowanie, które obecnie jest na etapie uzgodnień.

Warto zaznaczyć, że projekt powstaje na wniosek i w porozumieniu z władzami ścinawskiego samorządu. W działania zmierzające do przebudowy tego fragmentu drogi wojewódzkiej mocno angażuje się Tymoteusz Myrda – członek zarządu województwa dolnośląskiego, który wspierany jest również przez radnego sejmiku Dariusza Stasiaka. O przedmiotowym przedsięwzięciu pisaliśmy wcześniej w artykule: Ruszyły prace projektowe dla przebudowy drogi wojewódzkiej w Ścinawie i Lasowicach.

– W ostatnim czasie dostrzegamy znaczną poprawę jeżeli chodzi o inwestycje na drodze wojewódzkiej nr 292 w obrębie naszej gminy, kilka razy wizytował ją osobiście dyrektor DSDiK Leszek Loch, a dzisiaj obok wykonanego stosunkowo niedawno generalnego remontu odcinka Ścinawa-Dłużyce, oraz tworzonej dokumentacji pod inwestycję na Lubińskiej, Chobieńskiej i w Lasowicach, mamy także zabezpieczone ze strony województwa, ponad 10,5 miliona złotych na przebudowy fragmentów tej drogi wraz z budową chodników w kanalizowanych wsiach będących na przebiegu 292, mówię o Buszkowicach, Przychowej, Dłużycach i Zaborowie. Dodam, że projektowany jest obecnie również Jurcz, gdzie obok ciągów dla pieszych będzie także wykonane bezpieczne przejście na głównej drodze przebiegające przez wieś – komentuje burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

W opracowywanej dokumentacji dotyczącej ulicy Lubińskiej, Chobieńskiej i drogi w Lasowicach uwzględniane są w szczególności:
• przebudowa jezdni: parametry techniczne są dostosowywane do wymagań rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 124),
• budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 m (odcinek o długości około 0,7 km, od ostatnich zabudowań przy ulicy Chobieńskiej do jej kontynuacji przy wsi Lasowice), lokalizacja ciągu zostanie dostosowana do warunków terenowych przy ewentualnej zmianie granic pasa drogowego,
• budowa chodnika na odcinku około 1,4 km, głównie w części wsi Lasowice, gdzie aktualnie nie ma ciągu dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej,
• budowa 1 zatoki autobusowej w ciągu ulicy Chobieńskiej, w okolicach zjazdu na oczyszczalnię ścieków,
• przebudowa istniejących chodników,
• uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w granicach pasa drogowego,
• dowiązanie projektowanego układu komunikacyjnego do stanu istniejącego.

Pracownicy ścinawskiego magistratu regularnie uczestniczą w naradach koordynacyjnych z projektantem, by inwestycja jak najbardziej służyła mieszkańcom. Zachęcamy, szczególnie tych, którzy swoje gospodarstwa mają w obrębie planowanej przebudowy, do zapoznania się z opracowaniem. Ewentualne uwagi do prezentowanego poniżej wstępnego projektu, które w Państwa imieniu prześlemy do DSDiK we Wrocławiu i firmy tworzącej dokumentację, można do 16 października br. kierować na adres e-mail: urzad@scinawa.pl, w tytule należy wpisywać: „Uwagi do przebudowy drogi 292”.

Umowa na prace projektowe w opisanym wyżej zakresie została zawarta dnia 19.08.2019r., a jej wartość opiewa na sumę 238.251,00 zł brutto. Termin realizacji zadania ustalono na 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 19.02.2021 r.

Aktualny stan drogi wojewódzkiej w obrębie planowanej przebudowy:

Przykładowe fragment wstępnego projektu inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 292:

Wstępna dokumentacja całego odcinka:
503_PS_39_1_297_K
503_PS_39_2_297_K
503_PS_39_3_297_K
503_PS_39_4_297_K
503_PS_39_5_297_K