Rada przyjęła nowy plany zagospodarowania dla Lasowic i Przychowej!

Na dzisiejszej sesji radni Rady Miejskiej w Ścinawie podjęli dwie uchwały uaktualniające plan zagospodarowania Gminy Ścinawa, który obejmuje tereny wiejskie. Przyjęte zmiany dotyczą miejscowości: Lasowice oraz Przychowa i są odpowiedzią na wnioski mieszkańców, wynikające z ich zamierzeń inwestycyjnych. Warto zaznaczyć, że na przeważającym obszarze, w obrębie wszystkich 21 wsi gminnych, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podjęty jeszcze w 2005 roku, a od tamtego czasu wprowadzono zaledwie kilka jednostkowych korekt. Od 2018 roku, kiedy to ścinawski samorząd sfinalizowała aktualizację planu dla miasta, trwają prace nad kompleksowymi zmianami dla obszarów wiejskich. Po przejściu całej procedury planistycznej i uzyskaniu wszystkich konicznych uzgodnień, pod koniec minionego roku uchwalono pierwsze zmienione plany: we wrześniu dla Tymowej, a w październiku dla Jurcza. Dzisiaj doszły Lasowice oraz Przychowa.

Sporządzenie zmiany planu miejscowego ma na celu przede wszystkim poprawę warunków zagospodarowania terenu, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego. Przeobrażenia zachodzące na obszarze gminy, potrzeby rozwoju społecznego i gospodarczego, a także zmiany obowiązujących przepisów, spowodowały utratę aktualności części ustaleń zawartych w dokumencie planistycznym, który uchwalony był kilkanaście lat temu. Należy zaznaczyć, że właściciele nieruchomości zgłosili 150 wniosków o wprowadzenie korekt do starego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich, jeszcze przed rozpoczęciem prac nad nowym projektem!

Zadanie polegające na opracowaniu nowych, uaktualnionych planów dla Lasowic i Przychowej zrealizowała firma Q7 Grupa projektowa s.c. z Wrocławia, która jest również odpowiedzialna za dokumentację dla: Buszkowic, Dłużyc, Dziesławia, Dziewina, Jurcza (zrealizowane), Krzyżowej, Parszowic, Ręszowa, Tymowej (zrealizowane), Wielowsi, Zaborowa i Grzybowa, Z kolei M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o. o. z Poznania opracowuj plan dla pozostałych 6 obrębów: Chełmka Wołowskiego, Dąbrowy Środkowej i Dolnej, Dębca, Redlic, Sitna oraz Turowa.

– Uchwalone dzisiaj przez radnych plany uwzględniają zdecydowaną większość zmian, o które wnioskowali mieszkańcy, i na które czekali od wielu lat. Oczywiście zgodnie z procedurami dokumenty uzgadniane był z wieloma podmiotami, które rzadko kwestionowały naniesione przez projektantów aktualizacje. W najbliższym czasie spodziewamy się natomiast uchwalenia planów dla: Dziewina, Parszowic i Krzyżowej, których projekty zostały już wyłożone mieszkańcom, a publiczna dyskusja nad aktualizacją została zaplanowana na 10 lutego br. w ścinawskim magistracie – zaprasza do udziału burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.