Konkurs na logotyp i hasło Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej – dla zwycięzcy 2 tys. zł!

Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna oraz Jednostka Realizująca Projekt DAR ogłosili konkurs na logotyp wraz z hasłem dla Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej, który ma charakter otwarty, bo mogą w nim uczestniczyć zarówno osoby, jak i firmy. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wymyślić logotyp wraz z hasłem oraz trzy inne znaki graficzne (bez haseł), dla trzech różnych odcinków Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej. Konkursowe prace można składać w biurze stowarzyszenia (Wrocław, ul. Kasztanowa 3A)  do 22 lutego br. (do godziny 14:00), szczegóły w Regulaminie konkursu.

§5
Zasady i przebieg Konkursu

1. Prace konkursowe winny być dostarczone w terminie, o którym mowa w § 2 do siedziby Organizatora na płycie CD w zaklejonych kopertach z dopiskiem “KONKURS NA LOGOTYP WRAZ Z HASŁEM DOLNOŚLĄSKIEJ AUTOSTRADY ROWEROWEJ” oraz zawierać dodatkowo dane osobowe Uczestnika konkursu (imię i nazwisko bądź nazwę podmiotu, adres
do korespondencji, telefon, adres e-mail); oświadczenie o udziale w Konkursie i akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu oraz oświadczenie o autorstwie zgłoszonej pracy konkursowej i nienaruszaniu praw osób trzecich. Prace mogą być dostarczone do siedziby Organizatora przy Aleji Kasztanowej 3A we Wrocławiu, pok. 104, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00 lub przesłane pocztą. Dla zachowania terminu liczy się data faktycznego wpływu pracy konkursowej do Organizatora.
2. Projekt pracy konkursowej musi być zapisany w postaci pliku wektorowego (w formacie PDF), umożliwiającego jego pomniejszanie i zwiększanie bez straty jakości. Praca powinna być wykonana w przestrzeni barwnej CMYK. Technika wykonania dowolna.
3. Praca musi być niezależna od środków powielania (uniwersalna) i łatwa do skalowania. Praca może być wykonana w dowolnej technice graficznej nadającej się do wykorzystania, w tym zakresie nie ma wymagań, co do kształtu, kolorów i rodzaju techniki artystycznej. Praca może być jedno lub wielobarwna.
4. Praca konkursowa musi mieć charakter twórczy, indywidualny i oryginalny tzn. niedopuszczalne jest kopiowanie, zapożyczanie czy też powielanie innych prac. Zgłaszając pracę Uczestnik poświadcza, że posiada do niej pełne prawa autorskie, bez naruszenia praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
5. Prace konkursowe złożone po terminie, o którym mowa w § 2, nie będą podlegały ocenie przez Organizatora, który dokona ich fizycznego zwrotu ze wskazaniem przyczyn jego dokonania.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia prac powstałe w trakcie ich przesyłki.
7. Organizator po otrzymaniu prac konkursowych dokona ich oceny i wybierze zwycięską pracę.
8. Decyzja Organizatora o wyborze zwycięskiej pracy lub niewyłonieniu zwycięzcy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
9. Autor wybranej pracy konkursowej otrzyma nagrodę, o której mowa w § 6, natomiast pozostałe prace zostaną odesłane w terminie 7 dni na wskazany przez Uczestników adres zwrotny. W przypadku braku podania zwrotnego adresu prace zostaną zniszczone po upływie miesiąca.
10. Przekazanie nagrody nastąpi pod warunkiem uprzedniego przeniesienia autorskich praw majątkowych do wybranego projektu. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
11. Informacja o wyborze zwycięskiej pracy wraz z danymi osobowymi w postaci imienia i nazwiska jej autora bądź nazwy podmiotu podana zostanie w terminie miesiąca od upływu terminu do składania projektów. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny, jak również zastrzega sobie prawodo niewybrania zwycięzcy konkursu, w przypadku gdy żadna z nadesłanych prac nie spełni jego oczekiwań.

Zachęcamy do udziału w konkursie również mieszkańców gminy Ścinawa, bo jak wiemy, na naszym terenie przebiega jeden z odcinków Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej i możemy identyfikować się z całym projektem, o czym pisaliśmy: Dolnośląska Autostrada Rowerowa m.in. przez Ścinawę i Lubin! (FOTO). Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 2 tysiące złotych (brutto).

Dolnośląska Autostrada Rowerowa to inwestycja realizowana przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna. Obecnie trwają prace koncepcyjne i przygotowawcze koordynowane przez Jednostkę Realizującą Projekt DAR. W ramach przedsięwzięcia do końca 2023 roku na terenie Dolnego Śląska ma powstać spójny system dróg rowerowych o łącznej długości prawie 700 km. Środki na realizację inwestycji mają w większości będą pochodzić z Unii Europejskiej.

Trzy główne odcinki Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej to:
– Kostrzyn nad Odrą – Kędzierzyn Koźle – Szlak Jana Nepomucena, który w przyszłości może stać się istotnym elementem infrastruktury rowerowej łączącej Berlin z Ostrawą,
– Poznań – Częstochowa – Szlak Zielonych Krajobrazów,
– Zgorzelec (docelowo Drezno) – Gniezno – Szlak Biskupi.