108 mln zł w budżecie na inwestycje!

Ścinawski samorząd, mimo pandemii koronowirusa, konsekwentnie stawia na postęp i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. Właśnie wokół rozwoju gminy Ścinawa koncentrują się główne działania i wynikające z nich koszty, zapisane w budżecie na rok 2021. Na sesji, która odbyła się 4 lutego br., radni Rady Miejskiej w Ścinawie bez głosu sprzeciwu przyjęli budżet. Łączna kwota planowanych dochodów zapisana w preliminarzu kształtuje się na poziomie blisko 124 mln zł, natomiast jeżeli chodzi o wydatki ogółem jest to kwota ponad 152 mln zł, z czego aż 108 mln zł to wydatki przewidziane na inwestycje- prawie połowa tej sumy dotyczy przedsięwzięć związanych z rozbudową i modernizacją systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy.

• Największe zaplanowane na ten rok działania dotyczą zadania ujętego w budżecie pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”. Jest to kontynuacja inwestycji związanych z przebudową oczyszczalni ścieków, kanalizacją 14 wsi gminnych, a także przebudową i rozbudową kanalizacji w mieście. Wartość zapisana w ramach budżetu na ten tytuł wydatków inwestycyjnych to kwota aż 51.172.623,91 zł. Obecnie trwają już prace budowlane w 6 wsiach: Dziesławiu, Parszowicach, Ręszowie, Sitnie, Wielowsi oraz Zaborowie. Zawarte są także umowy z wykonawcą na kolejne dwie miejscowości, tj. Dziewin i Dłużyce, gdzie prace w terenie mają być zainicjowane w marcu br. Z kolei kontrakt na budowę kanalizacji w Buszkowicach oraz Przychowej zaplanowano do podpisu w przyszłym tygodniu. Ponadto trwa projektowanie przebudowy i rozbudowy kanalizacji w samej Ścinawie, mowa o obszarze poza rewitalizowanym centrum, gdzie prowadzone są już roboty w tym zakresie. O pracach i postępowaniach przetargowych w ramach wyżej wymienianych inwestycji informowaliśmy ostatnio w artykule: Wybrano wykonawcę budowy kanalizacji w Dłużycach i Dziewinie.
Dodatkowo przygotowana jest dokumentacja projektowa dla trzech wsi położonych poza tzw. aglomeracją ściekową, mowa o Grzybowie, Jurczu oraz Redlicach. Na przedsięwzięcie odnoszące się do kanalizacji tych miejscowości, w uchwalonym przez radnych budżecie, zapisano kwotę 322.700,00 zł.

• Kolejna inwestycja została zapisana w dziale „Turystyka”. Położenie nad Odrą, walory przyrodnicze, ale również historyczne świadczą o potencjale turystyczny gminy, jednak Ścinawa do tej pory nie posiadała odpowiedniej bazy, by branża mogła się rozwijać i stwarzać miejsca pracy. Budowa niezbędnej infrastruktury przystani, portów rzecznych czy ścieżek rowerowych stanowi bez wątpienia duże wyzwanie, jednak już realizowane zadania w przedmiotowym zakresie, np. droga rowerowa Ścinawa-Wielowieś, zyskały aprobatę lokalnej społeczności. Łącznie na wieloaspektowe działania dotyczące turystyki w budżecie na rok 2021 zapisana została kwota 15.062.840,35 zł.

• Ścinawski samorząd działa konsekwentnie i mierzy się z dużymi wyzwaniami. Kolejne, ujęte w preliminarzu na br. ważne zadanie inwestycyjne to „Rewitalizacja zabytkowej strefy miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu”. W ramach całego przedsięwzięcia, rozpoczętego już w ubiegłym roku, na które zapisano w budżecie 2021 kwotę 12.870.014,12 zł, przebudowywana jest nawierzchnia ulic i chodników w centrum, budowane są nowe sieci – w tym wodociągowa, rozdzielana jest również kanalizacja: na deszczową oraz sanitarną, a także modernizowana zabytkowa kamienica po dawnej siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

• Istotny dla lokalnej społeczności temat, to stan dróg publicznych i chodników w obrębie gminy. Na realizację zadań z tym związanych w budżecie zapisano aż 7.268.892,61 zł. Największa część dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 292, która przebiega m.in. przez miejscowości: Buszkowice, Dłużyce, Przychowa i Zaborów. Gmina Ścinawa występuje tu jako tzw. inwestor zastępczy oraz uczestniczy finansowo w kosztach budowy ciągów dla pieszych w części wymienionych wyżej wsi.
Ponadto w ramach przedsięwzięć drogowych ujęte w budżecie jest również zadanie dotyczące budowy dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Klasztornym, a także budowa skrzyżowania ulicy Wołowskiej z drogą krajową nr 36- na te cele zapisano łącznie 218.571,00 zł i jest to koszt tworzonej dokumentacji projektowej.

• Kolejne zadanie inwestycyjne, któremu przypisano znaczące fundusze dotyczy „Rewitalizacji Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”. Pomimo początkowych trudności z wcześniej wybranym kontrahentem, który miał jednoczenie zaprojektować, uzyskać pozwolenie na budowę i wykonać roboty, gmina konsekwentnie dąży do zrealizowania tej oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji oraz wykorzystania pozyskanej, blisko 9-milionowej dotacji unijnej na ten cel. Po tym jak pod koniec minionego roku uzyskano pozwolenie na budowę, aktualnie trwa procedura przetargowa dotycząca wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w terenie. Przypominamy, że w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia mają zostać wykonane w Ścinawie m.in. miejsca rekreacji dla najmłodszych w postaci nowoczesnych placów zabaw. Suma zapisana w budżecie na 2021 rok to 5.850.000,00 zł, zadnie ma być kontynuowane również w przyszłym roku.

• W trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców ścinawski samorząd zaangażował się w realizację projektu „Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin: Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubina”. Obecnie wspólny wniosek o środki zewnętrzne wyżej wymienionych samorządów przeszedł ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej. Ścinawa ze swoimi partnerami ubiega się łączne o wsparcie na poziomie ponad 34 mln zł, z czego dla naszej gminy o dotację w kwocie blisko 7 mln zł! Projekt zakłada modernizację oświetlenia drogowego niemalże na terenie wszystkich miejscowości wchodzących w skład ścinawskiego samorządu. Na ten cel zapisana jest w budżecie 2021 kwota 4.400.000,00 zł.

• Gmina Ścinawa nie zrezygnowała z zapowiadanej wcześniej przebudowy targowiska i chce wykorzystać pozyskane na to przedsięwzięcie fundusze zewnętrzne. Inwestycja uporządkuje przestrzeń usługowo-handlową w obrębie ulicy Władysława Jagiełły w Ścinawie. Budżet przewidziany w preliminarzu na jej realizację wynosi 1.668.488,55 zł.

• Ochrona środowiska, promocja postaw proekologicznych to kolejne konsekwentnie realizowane przez samorząd działania z myślą o mieszkańcach. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” jest zdaniem, w którym Ścinawa jako lider projektu, w partnerstwie z sąsiednimi samorządami, realizuje przedsięwzięcie, dające możliwość mieszkańcom i właścicielom nieruchomości pozyskania grantów na wymianę starych pieców na ekologiczne. W roku bieżącym przeznaczono na konkurs kwotę 1.490.000,00 zł. Informujemy dodatkowo, że w 2022 roku przewiduje się kolejny nabór i granty na wymianę tzw. kopciuchów.

• Samorząd tradycyjnie będzie wspierał działania właścicieli nieruchomości, dzięki którym zyskuje wizerunek przestrzeni publicznej gminy. Na konkurs, w ramach którego beneficjenci otrzymują wsparcie do remontów elewacji, dachów i rewitalizują w ten sposób swoje budynki, gmina przeznaczyła w uchwalonym budżecie 100.000.00 zł.

• Na kilka innych zadań inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w uchwale budżetowej, gdzie na etapie składania wniosków o dotacje nie należy wykazywać się zabezpieczeniem funduszy na wkłady własne, ścinawski samorząd ubiega się o znaczące wsparcie zewnętrzne. Chodzi m.in. o modernizację remizy w Ścinawie, budowę świetlicy w Dębcu, czy utworzenie w mieście skateparku. Gmina z nadzieją oczekuje rozstrzygnięć w przedmiotowych kwestiach, co pozwoli wprowadzić nowe przedsięwzięcia do realizacji.

Dochody ogółem w budżecie na 2021 rok zaplanowano na poziomie 123.843.689,85 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 68.944.208,68 zł oraz inne dochody gminy, takie jak: dochody własne, subwencje, PIT, pozostałe dotacje, które łącznie stanowią wartość 54.899.481,16 zł. Z kolei zapisane wydatki to łączna kwota 152.238.741,77 zł. Z różnicy pomiędzy głównymi pozycjami uchwalonego budżetu wynika deficyt oszacowany na poziomie 28.395.051,90 zł, ma on zostać pokryty głównie z pożyczek i kredytów krajowych oraz pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Uchwalony tydzień temu przez radnych budżet, wcześniej pozytywnie zaopiniował organ nadzorujący finanse publiczne gminy, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *