Mieszkańcy chcą wymienić aż 130 starych pieców!

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się grantowy projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Mieszkańcy i właściciele nieruchomości zlokalizowanych na obszarze gminy Ścinawa, w naborze 2021 (jego termin minął 17 czerwca) złożyli łącznie 108 wniosków o dotacje, z czego 9 aplikacji dotyczy wspólnot mieszkaniowych. Wnioski odnoszą się do wymiany na ekologiczne aż 130 pieców! Po raz kolejny – podobnie było w minionym roku, największym zainteresowaniem cieszą się piece na gaz- razem 63 piece.

Indywidualnie swoje wnioski złożyło 99 mieszkańców/właścicieli nieruchomości, którzy chcą wymienić tzw. „kopciuch” i zainstalować ekologiczne źródła ciepła, tj.:
– piece gazowe (32) + 31 pieców gazowych w lokalach zarządzanych przez 9 wspólnot mieszkaniowych,
– pompy ciepła (38),
– piece na pellet (25),
– piece elektryczne (4).

Warto zaznaczyć, że 68 wniosków dotyczy samej Ścinawy (59 złożonych indywidualnie, 9 złożonych przez wspólnoty), natomiast 40 aplikacji złożyli mieszkańcy obszarów wiejskich. Łączna wartość grantów, o które się ubiegają beneficjenci konkursu z naszego terenu opiewa na rekordową kwotę 2.158.268,55 zł. Jeżeli nie będzie błędów w złożonych wnioskach wszyscy zainteresowani otrzymają wsparcie.

Na weryfikację formalną złożonych dokumentów urzędnicy mają miesiąc czasu od dnia zakończenia naboru, następnie przez kolejne 14 dni aplikacje będą oceniane merytorycznie. Pod koniec lipca zostanie opublikowana lista mieszkańców/podmiotów, którym przyznane zostaną granty na wymianę źródeł ciepła. Ścinawski samorząd planuje, że w sierpniu podpisze już umowy grantowe na realizację zadań.

Nabór, który zakończył się w 17 czerwca br. promowanym był w mediach, m.in. w audycjach radiowych, ale również poprzez plakaty w każdej miejscowości oraz kolportowane ulotki, co przeniosło się na największe zainteresowanie mieszkańców spośród wszystkich 5 samorządów realizujących ten partnerski projekt.Przypominamy, że Ścinawa jako lider projektu, w porozumieniu z czterema innymi samorządami, tj.: Lubinem, Chocianowem, Prochowicami oraz Rudną, jeszcze w 2019 roku, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek w ramach RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”; Poddziałanie 3.3.1 OSI: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- konkurs horyzontalny OSI”; Typ 3.3e: „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”. Dzięki udziałowi w konkursie i jego pozytywnym rozstrzygnięciu przez UMWD, pięć wymienionych wyżej samorządów uzyskało wsparcie łącznie na poziomie około 16 mln zł, z czego trochę ponad 4 mln zł przypadło naszej gminie, a tak naprawdę mieszkańcom i właścicielom nieruchomości na jej terenie.

W przyszłym roku planowany jest ostania, trzecia edycja przedmiotowego konkursu.