Będę dotacje na wykonanie przyłącza ściekowego

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Ścinawie radni podjęli uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2024. Ze wsparcia, które wynosić ma 150 zł za każdy wybudowany metr sieci, skorzystać mogą mieszkańcy i właściciele nieruchomości mieszkalnych z terenu 14 wsi, w których obecnie realizowany jest projekt budowy kanalizacji. Po uprawomocnieniu się przedmiotowej uchwały ogłoszony będzie nabór wniosków.

Dotacje przyznawane będą w formie zwrotu części wydatków poniesionych na podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej.
Warunki do uzyskiwania gminnego wsparcie:
– podłączana nieruchomość musi być położona w miejscowości objętej programem kanalizacji;
– wnioskujący musi posiadać prawo dysponowania podłączaną nieruchomością;
– budynek, do którego wykonywane będzie podłączenie musi być użytkowany;
– wnioskodawcy nie mogą mieć zaległości podatkowych oraz w opłatach za wodę i ścieki;
– obowiązek rezygnacji z nie odpływowego zbiornika na ścieki;
– budowa przyłącza nie została ukończona przed ogłoszeniem konkursu;
– zawarcie umowy na odbiór ścieków;
– realizacja podłączenia zgodnie z umową o dotację.

Wnioskujący będzie musiał ponadto przedstawić inwentaryzację geodezyjną, potwierdzenie poniesionych kosztów (oryginały faktur), złożyć oświadczenie o zaprzestaniu korzystania z przydomowego szamba/oczyszczalni ścieków.
Dotacje przyznawane będą w trzech kolejnych latach wg następującego harmonogramu:
2022: Sitno, Ręszów
2023: Buszkowice, Dziesław, Parszowice, Przychowa, Wielowieś, Zaborów
2024: Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Środkowa, Dłużyce, Dziewin, Krzyżowa, Turów.

Szczegółowych informacji w zakresie dofinansowań udzielać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.