MGOPS będzie przyjmować wnioski o dodatek węglowy

Informujemy, że zgodnie z ustawą o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) mieszkańcy mogą składać wnioski o wypłatę dofinansowania. Dokumenty przyjmowane będą od 22 sierpnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ścinawie przy ul. T. Kościuszki 1 – w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15.30 oraz we wtorki od 8:00 do 16:00.

Dodatek węglowy – informacje

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), która weszła w życie 12.08.2022 r.
Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:
Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
albo
2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą począwszy od dnia 22.08.2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ścinawie przy ul. T. Kościuszki 1 w poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do 15.30, we wtorek od 8.00 do 16.00.
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1712). Papierowe druki wniosków będą dostępne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ścinawie oraz Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa.

Wnioski można składać:
• elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
• papierowo w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ścinawie.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Ośrodku w godzinach 7.30-15.30 (we wtorek od 8.00 do 16.00) pod numerem 76 84 12 620.
Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Wniosek do pobrania: TUTAJ