Przetarg na budowę drogi na Klasztornym ogłoszony

Gmina Ścinawa ogłosiła przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na terenie miasta Ścinawa – ul. Klasztorna i Franciszkańska”. W ramach przedsięwzięcia, zgodnie z posiadaną już dokumentacją projektową, wybudowane zostanie około 640 metrów nowej drogi wraz chodnikami, wjazdami na posesje i fragmentem ścieżki rowerowej. Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozyskane przez gminę na ten cel środki stanowią 70% wartości całej inwestycji, która wyceniona jest na ponad 3,3 mln zł.

Zakres przedsięwzięć obejmuje m.in.:
• wykonanie w pasie drogowym ulicy Klasztornej jezdni o szerokości 6 m i nawierzchni z kostki betonowej, z obustronnym chodnikiem (lokalnie jednostronnym) o szerokości 2 m w świetle oraz nawierzchnią z kostki betonowej.
na odcinku od ulicy Mickiewicza, po północnej krawędzi jezdni ulicy Klasztornej – około 330 m, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej i szerokości 3 m (lokalnie przewężony do 2 m);
• wykonanie w pasie drogowym ulicy Franciszkańskiej jezdni o szerokości 5 m i nawierzchni z kostki betonowej, z obustronnym chodnikiem o szerokości 2 m w świetle oraz nawierzchnią z kostki betonowej;
• wykonanie zjazdów do posesji;
• wykonanie docelowej organizacji ruchu;
• budowę sieci miejskich kanałów technicznych;
• regulację urządzeń nadziemnych uzbrojenia podziemnego;
• wykonanie kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu drogi;
• wykonanie oświetlenia ulicznego.

Przewiduje się, że wykonawca dla opisywanego zadania zostanie wybrany pod koniec br., wówczas roboty budowlane mogłyby się rozpocząć na początku 2023 r.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na platformie zakupowej, pod adresem:
https://scinawa.ezamawiajacy.pl/repository/download/1668756543611AktZoyJDLUxcYJQKg7F.