Otwarty Konkurs Ofert

Burmistrz Ścinawy Zarządzeniem Nr G/10/2023 z dnia 12.01.2023 r. ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zlecanych przez Gminę Ścinawa do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom. Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.