Pozostałe

Pomoc dla kombatantów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie informuje, że kombatanci, ofiary represji, wdowy i wdowcy pozostali po osobach uprawnionych, znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej lub zdrowotnej, mogą zwrócić się o pomoc pieniężną doraźną lub okresową bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.

Pomoc pieniężna może zostać przyznana kombatantom i innym osobom uprawnionym w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, a także m.in. na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, na dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa, na opłacanie pomocy pielęgnacyjnej.

Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są opublikowane na stronie internetowej Urzędu: www.kombatanci.gov.pl.

Kombatanci i inne osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej (w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów), są uprawnieni do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, jak również do przyjęcia do lekarzy specjalistów bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Kombatanci posiadają również prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc pieniężna i świadczenia pieniężne udzielane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nie podlegają opodatkowaniu i nie są traktowane jako dochód w myśl zapisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o pomocy społecznej.

Druk wniosku oraz pomoc w jego uzupełnieniu i kompletowaniu dokumentów potrzebnych przy ubieganiu się o pomoc można również uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ścinawie przy ul. Kościuszki 1.