Urząd Miasta i Gminy

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Zakup samochodu do przewozu podopiecznych Fundacji Przystań w Ścinawie” przez „Fundację Przystań w Ścinawie” z siedzibą ul. Królowej Jadwigi 5, 59-330 Ścinawa, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 02 listopada 2017 r. pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa w sekretariacie (I piętro), pocztą elektroniczną na adres: jsosnicka@scinawa.pl oraz listownie na adres Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie, Rynek 17, 59-330