Urząd Miasta i Gminy

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Rekultywacja płyty głównej boiska na obiekcie sportowym w Wielowsi w celu poprawy jej jakości dla potrzeb upowszechniania piłki nożnej przez Klub Piłkarski Grom Gromadzyń – Wielowieś” przez Stowarzyszenie Sportowe Klub Piłkarski Grom Gromadzyń – Wielowieś z siedzibą Wielowieś 60, 59-330 Ścinawa, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa www.bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 16 listopada 2017 r. pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa w sekretariacie (I piętro), pocztą elektroniczną na adres: jsosnicka@scinawa.pl oraz listownie na adres Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie, Rynek 17, 59-330