Gmina ŚcinawaŚcinawa

Dotacje gminne dla stowarzyszeń i klubów

Jak co roku, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ścinawski samorząd przekazuje organizacjom pozarządowym działającym na terenie miasta i gminy dotacje na realizację zadań publicznych.

Przedmiotowe zadania, których finansowanie zabezpieczone jest w budżecie gminnym dotyczą m.in.:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • pomocy społecznej,
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • promocji i organizacji wolontariatu,
  • turystyki i krajoznawstwa,
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • wsparcia działań służących upowszechnieniu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspierających rozwój demokracji.

Wszystkie wyżej wymienione działania ujęte są w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, który był konsultowany ze stroną społeczną i został uchwalony w listopadzie minionego roku. Zadania dostosowane są także do profili funkcjonujących w gminie stowarzyszeń, fundacji, klubów itp. W bieżącym roku środki przewidziane na wsparcie tych podmiotów kształtują się na poziomie 300.000,00 zł.

Organizacje pozarządowe, aby otrzymać dofinansowanie z budżetu gminy Ścinawa, muszą złożyć oferty na realizację zaplanowanych przez siebie przedsięwzięć dotyczących wspomnianych zadań publicznych.

W poniedziałek, 5 lutego zakończył się konkurs dotyczący wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wszystkie kluby sportowe działające na terenie gminy, które złożyły swoje oferty i przeszły ocenę, aktualnie zawierają umowy na dofinansowanie.

Niebawem także zostanie ogłoszony konkurs na realizację pozasportowych zadań publicznych dla wszystkich innych organizacji pozarządowych. Z ich przedstawicielami we wtorek, 6 lutego w sali obrad ścinawskiego ratusza spotkał się burmistrz Krystian Kosztyła, żeby porozmawiać o planach stowarzyszeń i dotacjach na br.

– Spotykamy się z organizacjami pozarządowymi co roku w ramach konsultacji, ale także po to, żeby porozmawiać o potrzebach stowarzyszeń, o ich zamierzeniach – mówi Kosztyła. – Dobrą informacją, którą mogłem przekazać jest zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego, środków dedykowanych dla NGO, rada miejska uchwalając budżet zdecydowała, że łącznie dotacje dla stowarzyszeń będą w 2018 roku nieco większe, suma ta wzrosła z 269.680,00 do 300.000,00 zł- dodaje Koszyła.

W marcu powinny być już rozstrzygnięte wszystkie konkursy i rozpatrzone oferty, znane też będą poszczególne kwoty udzielonych dotacji. Ratusz przewiduje, że w 2018 roku przyzna środki na zadania zaplanowane przez 18 organizacji pozarządowych.