Urząd Miasta i Gminy

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag

W dniu 08.03.2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Cyklistów „Chrobry” z siedzibą w Głogowie przy ul. Wita Stwosza 1, 67-200 Głogów na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie szkółki kolarskiej przy Szkole Podstawowej w Ścinawie w ramach programu pn. „NARODOWY PROJEKT ROZWOJU KOLARSTWA, POZIOM PIERWSZY – UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SZKÓŁKACH KOLARSKICH”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego zamieszcza się ofertę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa www.bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 26 marca 2018 r. pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa w sekretariacie (I piętro), pocztą elektroniczną na adres: jsosnicka@scinawa.pl oraz listownie na adres Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie, Rynek 17, 59-330 Ścinawa.