AktualnośćiGmina Ścinawa

Nabór wniosków na granty w zakresie doradztwa dla przedsiębiorców

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy wraz z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich i Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza
II nabór wniosków o powierzenie grantu
w ramach projektu
„Granty na usługi doradcze dla MSP z Obszaru Legnicko-Głogowskiego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,
Działanie 1.3 Rozwój Przedsiębiorczości. Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3.C2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

Termin naboru (składania wniosków): od 14.09.2018 r. od godz. 8.00 do 28.09.2018 r. do godz. 14.00

Cel i przedmiot projektu:

Głównym celem projektu „GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA MSP Z OBSZARU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO” jest wsparcie 61 MSP z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji (LGOI), w tym MSP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy) i MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu, w zakresie usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu. Dostarczenie wsparcia merytorycznego oraz środków finansowych na skorzystanie z usług doradczych ma na celu wzmocnienie MŚP i ułatwienie ich rozwoju.

Katalog Grantobiorców:

O powierzenie grantu w ramach naboru mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają kryteria określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. ) i które posiadają siedzibę lub co najmniej zakład lub oddział w granicach   Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji.

W skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji wchodzą gminy: miejskie – Chojnów, Głogów, Jawor, Lubin, Legnica; wiejskie – Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jerzmanowa, Kotla, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Marciszów, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pęcław, Radwanice, Rudna, Ruja, Wądroże Wielkie, Złotoryja, Żukowice, oraz miejsko-wiejskie – Bolków, Chocianów, Polkowice, Prochowice, Przemków, Ścinawa.
Jeden Grantobiorca może złożyć tylko jeden wniosek o powierzenie grantu.

Wydatki Grantobiorcy, które będą uznane za kwalifikowane:

Wydatkami kwalifikowanymi w powierzonych grantach są koszty specjalistycznych usług doradczych, świadczonych przez doradcę zewnętrznego – Instytucję Otoczenia Biznesu, które nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Kwalifikowane mogą być wydatki ponoszone przez Grantobiorców dopiero po wyborze projektu grantowego do dofinansowania i podpisaniu umowy o powierzenie grantu.
Możliwy zakres specjalistycznych usług doradczych:

a) usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:

wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);

uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;

projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;

wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;

wdrażania specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;

wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP i in.);

doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku;

doradztwa proinnowacyjnego w obszarze kreowania i wspierania postaw innowacyjnych, audytów innowacyjności;

pomocy we wdrażaniu innowacji i nowych technologii, pomocy w nawiązaniu współpracy z jednostkami naukowo–badawczymi;

doradztwa w obszarze budowy sieci kooperacyjnych, w tym inicjatyw klastrowych;

doradztwa w obszarze promocji, marketingu i sprzedaży, public relations, brandingu;

analizy i badania rynku;

doradztwa strategicznego (np. zmiana modelu biznesowego, strategia konkurencji, wdrożenie strategii);

HR (nie mający charakteru ciągłego ani okresowego).

b) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowe fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich.

Okres realizacji grantów

Realizacja grantu może trwać nie dłużej niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (ze względu na specyfikę usługi) przedłużenie terminu realizacji grantu będzie ustalane indywidualnie, przy czym realizacja grantu musi zakończyć się do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu, nie później niż do 31.05.2019 r.

Informacje o źródłach finansowania

Granty finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dz. 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Informacja o pomocy publicznej

Wsparcie dla Grantobiorcy w formie grantu będzie udzielone na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 i stanowić będzie pomoc de minimis.
Zakładany poziom dofinansowania: do 85% wydatków kwalifikowanych.

W przypadku gdy Grantobiorca nie będzie mógł skorzystać z pomocy de minimis wsparcie udzielane będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015  w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 i stanowić będzie pomoc publiczną,
Zakładany poziom dofinansowania: do 50% wydatków kwalifikowanych.

Informacja o wkładzie własnym Grantobiorcy

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego wyłącznie w formie pieniężnej w wysokości co najmniej:
– 15 % wydatków kwalifikowanych w przypadku uzyskania pomocy de minimis
– 50% wydatków kwalifikowanych w przypadku uzyskania pomocy publicznej

Dofinansowanie w formie grantu jest przekazywane jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych. Należy mieć na uwadze konieczność odpowiedniego udokumentowania poniesionych wydatków w ramach projektu (umowy z wykonawcą, faktury, protokoły odbioru, inne dokumenty księgowych o równoważnej wartości dowodowej) w okresie kwalifikowalności z uwzględnieniem okresu realizacji grantu, poświadczającego między innymi, iż zostały one dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych, i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowane, Grantobiorca będzie musiał zapewnić środki własne na ich sfinansowanie.

Alokacja

Kwota przeznaczona na dofinansowanie w formie grantów w II naborze wynosi 774.000,00 zł

Wskaźniki

W ramach naboru planowane jest udzielenie wsparcia finansowego w formie grantów 30 Grantobiorcom  w kwocie maks. 25.800,00 zł. W przypadku niewyczerpania alokacji, Grantodawca zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby grantów udzielonych w ramach naboru.

W ramach naboru zdefiniowano następujące wskaźniki do monitorowania realizacji projektu:
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację – wskaźnik ukazuje liczbę przedsiębiorstw, które skorzystają z dotacji w formie grantu

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego – wskaźnik ukazuje liczbę przedsiębiorstw, które zostały wsparte w zakresie doradztwa specjalistycznego przy udziale dotacji w formie grantu

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – wskaźnik ukazuje wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach (nowe miejsca pracy brutto wyrażone w ekwiwalencie pełnego czasu pracy – EPC) będący bezpośrednim skutkiem realizacji grantu w stosunku do wielkości sprzed realizacji grantu.

Forma, termin oraz miejsce składania wniosków

Wniosek o powierzenie grantu należy przygotować w formie pisemnej, na wzorze udostępnionym przez Grantodawcę na stronie projektu www.arleg.eu/granty, na której zamieszczona jest pełna dokumentacja projektu i naboru.
Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Stowarzyszeniem LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice
Tel. 76 858 45 45 lub 512 314 088
Email: Rafalplezia@gmail.com