Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku

Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie miasta i gminy Ścinawa.

Burmistrz Ścinawy wzywa do kwalifikacji wojskowej:
• mężczyzn urodzonych w 2000 roku;
• mężczyzn urodzonych w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
• kobiety urodzone w latach 1995 – 2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków (o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej).

Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie miasta i gminy Ścinawa.
Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, (dawniej Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie) w dniach: 21-22 marca 2019 roku.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2019 roku.