AktualnośćiGmina Ścinawa

Budżet proinwestycyjny, najwięcej na kanalizację i drogi!

Rok 2019 to czas kolejnych, wyczekiwanych przez mieszkańców gminy Ścinawa inwestycji, które przełożą się w perspektywie na poprawę jakości życia. Przyjęta w budżecie kwota ponad 45 mln złotych na realizację tych zadań, uwzględnia również zakontraktowane dotacje zewnętrzne, pochodzące ze środków unijnych oraz innych źródeł, m.in. od samorządu wojewódzkiego i powiatowego. W tym roku najważniejsze i największe inwestycje koncentrują się wokół pozycji pn. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– tu, w uchwalonym niedawno budżecie zapisano aż 23 mln złotych. Priorytetem jest bez wątpienia kanalizacja obszarów wiejskich- obecnie trwają finalne prace projektowe dla 14 wsi!

Najważniejsze zadania w ramach budżetu na inwestycje w roku 2019:

1. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”- celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miasta i gminy Ścinawa, poprzez wzrost jakości usług w obszarze higienicznym w zakresie powszechności korzystania z systemu wodno-kanalizacyjnego, dzięki zwiększeniu stopnia skanalizowania gminy. Nakłady na realizację zadania w 2019 roku to: 12.718.542,06 zł.
W bieżącym roku, w ramach całego projektu, ukończona zostanie dokumentacja oraz uzyskane pozwolenie na budowę ok. 60 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej w aż 14 wsiach. Jesienią, jeżeli uda się wyłonić wykonawcę robót, powinny rozpocząć się prace w terenie, w pierwszej grupie miejscowości, do których wpisano: Dziesław, Przychową, Buszkowice, Dłużyce i Zaborów.
Zadanie zakłada również modernizację oczyszczalni ścieków w Ścinawie. W pierwszej połowie roku ukończona zostanie dokumentacja projektowa. Przewiduje się, że w maju Gmina Ścinawa ogłosi przetarg na roboty budowlane. Jeżeli uda się wyłonić wykonawcę, modernizacja oczyszczalni i dostosowywanie jej do nowych warunków rozpocznie się jeszcze latem.
Ostatnim aspektem tego przedsięwzięcia jest przebudowa (z ogólnospławnej na sanitarną i deszczową) oraz rozbudowa kanalizacji, a także modernizacja elementów i fragmentów sieci wodociągowej w samej Ścinawie- w bieżącym roku planuje się zlecenie dokumentacji projektowej w tym zakresie, przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w pierwszej połowie 2019r.

2. W pozycji pn. Transport i łączność uwzględniono przede wszystkim przebudowy dróg publicznych na terenie gminy- inwestycje w infrastrukturę drogową odnoszą się głównie do wsi, w których budowana będzie kanalizacja, właśnie tam, po pracach ziemnych, powstaną nowe drogi z chodnikami i energooszczędnym oświetleniem ulicznym. Obecnie, wraz z projektami na sieci sanitarne w 14 wsiach, kończona jest także dokumentacja w zakresie przebudowy dróg i budowy oświetlenia, uwzględniająca kompleksowo- bez względu na zarządcę, cały układ komunikacyjny na obszarze danej miejscowości. Nakłady na realizację przedmiotowych zadań w 2019 roku to: 8.566.154,00 zł.

Inwestycje w tym zakresie obejmują: przebudowę drogi wojewódzkiej nr 292 w Przychowej, Buszkowicach, Dłużycach i Zaborowie, przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Ścinawa (dotyczy głównie wsi planowanych w pierwszym etapie kanalizacji, przez które przebiegają drogi powiatowe, tj. Dziesławia i Zaborowa).
Ponadto w ramach inwestycji w drogi gminne zaplanowano przebudowę ulicy Wita Stwosza, która połączy zmodernizowaną Legnicką ze Spacerową w Ścinawie. W bieżącym roku przewidziano również zlecenie dokumentacji projektowej na całe osiedle Klasztorne z fragmentem ulicy Wołowskiej.

3. „Ochrona bioróżnorodności i udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE- LGOM) w Dziewinie”- zadanie przewiduje między innymi: dostawę i zakup pasażerskiego statku oraz rozbudowę samego budynku ROEE w Dziewinie o nową salę edukacyjną. Nakłady na realizację tego dwuaspektowego zadania w 2019 roku to: 6.781.027,34 zł.
W połowie grudnia minionego roku podpisano umowę dotyczącą dostawy i zakupu pasażerskiego statku, z kolei kontrakt na roboty budowlane związane z rozbudową obiektu w Dziewinie zawarto z początkiem marca br.

4. „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”- celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków mieszkańców miasta i gminy Ścinawa poprzez zwiększenie wielkości oraz jakości terenów zielonych w mieście. Nakłady na realizację zadania w 2019 roku to: 5.849.042,01 zł.
Aktualnie trwają prace projektowe zmierzające do uzyskania pozwolenia na wykonanie tej wielobranżowej inwestycji, którą gmina Ścinawa zleciała kilka miesięcy temu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Planuje się rozpoczęcie prac budowlanych w drugiej połowie bieżącego roku. O szczegółach projektu pisaliśmy TUTAJ.

5. „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic- etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu”, Nakłady na realizację zadania w 2019 roku to: 2.025.222,76 zł.
Zadanie obejmuje nowe nawierzchnie wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą płyty rynku części ulicy Mickiewicza (od mostku na Zimnicy w kierunku centrum), ulicę Grodzką, fragment 1-go Maja (od skrzyżowania z Orlą w kierunku komisariatu policji) oraz odcinek ulicy Orlej pomiędzy rynkiem i 1-go Maja, a także remont kamienicy po siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Obecnie gmina zleca wykonanie dokumentacji wykonawczej dla inwestycji. Warunkiem dla rozpoczęcia prac związanych z budową nowych nawierzchni jest wcześniejsze wykonanie prac ziemnych, dotyczących np. sieci gazowej i wodno-kanalizacyjnej, które planowane są w centrum Ścinawy.

6. „Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie”- zadanie dotyczy modernizacji obiektu handlowego przy ulicy Jagiełły w Ścinawie i tzw. błoni wraz z budową niezbędnej infrastruktury: zadaszonych wiat, parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie, toalet, ogrodzenia targowiska itp. Nakłady na realizację zadania w 2019 roku to: 1.929.991,66 zł.
Obecnie ścinawski samorząd zlecił wykonanie dokumentacji na podstawie wcześniejszych wytycznych z programu funkcjonalno-użytkowego, które powinno zakończyć się w czerwcu br. roku uzyskaniem pozwolenia na budowę. Przewiduje się, że z końcem lata rozpoczną się roboty.

7. Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Parszowicach, nowoczesnego obiektu użyteczności publicznej, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nakłady na realizację zadania w 2019 roku to: 1.600.000,00 zł.
Z początkiem marca br. podpisano umowę na wykonanie przedmiotowego zadania, nowy obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu wokół powinien być gotowy do połowy listopada br.
Gmina Ścinawa przewiduje, że pod koniec roku ogłoszone zostaną przetargi na wykonanie innych inwestycji świetlicowych, tj. na budowę nowego obiektu Dębcu oraz przebudowę i remont istniejącej świetlicy w Jurczu. Łącznie na te dwa zadania w budżecie na br. zapisano sumę blisko 200.000,00 zł.

Ze środków przyjętego na inwestycje budżetu realizowane będą również mniejsze przedsięwzięcia, dotyczące m.in.: dostosowania urządzeń cieplnych w budynkach użyteczności publicznej do paliwa gazowego (projekty wewnętrznych instalacji i kotłowni gazowych), wykonania energooszczędnego oświetlenia ulicznego w części wsi Tymowa.

– Nadrzędnym zadaniem, jakie ścinawski samorząd przed sobą stawia, jest oczywiście sukcesywny rozwój całej gminy, a co za tym idzie, zadbanie o interesy jej mieszkańców. Nie jest możliwe, żeby wszystkie potrzeby lokalnej społeczności zaspokoić od razu. Staramy się działać wielotorowo, dzięki kompetencjom osób zatrudnionych w urzędzie, pozyskujemy rekordowo wysokie środki ze źródeł zewnętrznych. Jesteśmy w stanie realizować inwestycje podnoszące jakość życia mieszkańców i przyciągające potencjalnych inwestorów. Gmina Ścinawa staje się nowocześniejsza, przyjazna mieszkańcom i środowisku naturalnemu. Choć wiele pracy przed nami, to dotychczasowe działania i rezultaty utwierdzają nas w przekonaniu, że warto realizować kolejne zadania- mówi burmistrz Krystian Kosztyła.

Aktualny wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2019 r.

Jak głosowali radni nad uchwałami w sprawie budżetu na 2019 r., który zawiera wymienione wyżej pozycje inwestycyjne:
– głosowanie nad budżetem podczas sesji Rady Miejskiej w Ścinawie dnia 25 stycznia 2019 r.,
– głosowanie nad zmianami budżetu podczas sesji Rady Miejskiej w Ścinawie dnia 6 lutego 2019 r.,
– głosowanie nad zmianami budżetu podczas sesji Rady Miejskiej w Ścinawie dnia 27 lutego 2019 r.

O planowanych inwestycjach burmistrz Krystian Kosztyła mówił też w Radiu Plus: TUTAJ.