Wniosek złożony- szansa na piecowe granty

Gmina Ścinawa, w porozumieniu z czterema innymi jednostkami samorządu terytorialnego: Lubinem, Chocianowem, Prochowicami i Rudną, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek na konkurs nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18, organizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”; Poddziałanie 3.3.1 OSI: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- konkurs horyzontalny OSI”; Typ 3.3e: „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej- projekt grantowy”. Po ewentualnym, pozytywnym rozstrzygnięciu mieszkańcy z terenu ww. samorządów będą mogli uzyskać granty (dofinansowanie) na modernizację systemów grzewczych, w tym wymianę pieców.

Ścinawa- lider projektu, złożyła wniosek w porozumieniu z pobliskimi samorządami. Beneficjenci, którzy zdecydowali się sami aplikować o środki, będą niżej oceniani, ponieważ w konkursie premiowane są projekty partnerskie, za współdziałanie można otrzymać maksymalnie 5 punktów (sytuacja kiedy wniosek składa 5 partnerów).

W większości wcześniej wskazanych samorządów od stycznia br. zainteresowani wymianą źródeł ciepła w mieszkaniach i lokalach, składali ankiety niezbędne do oszacowania wysokości zbiorczego wniosku aplikacyjnego. Nie wszystkie ankiety złożone przez mieszkańców spełniały wymagania formalne. Część osób zainteresowana była wymianą źródła ciepła na piece węglowe. W ramach konkursu nie jest to jednak możliwe.
– Należy też zaznaczyć, że składane ankiety były wstępnymi deklaracjami. W chwili otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej będziemy kontaktować się z mieszkańcami, którzy złożyli ankiety i informować ich o szczegółach. W związku z tym, będzie można zmienić swoją wcześniejszą decyzję, która zakładała wymianę pieca na węglowy i otrzymać dofinansowanie na inne źródło ciepła. Szansa nie ominie również osób, które nie złożyły takich ankiet- mówi Renata Jakubowska-Pawlak, kierownik Referatu Funduszy Pozabudżetowych i Inicjatyw Obywatelskich w ścinawskim urzędzie.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniu konkursowym, orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru, to październik br. Z całego województwa wpłynęły 24 wnioski, na łączną wartość dofinansowania 116.485.422,57 zł, co stanowi 199% dostępnej alokacji środków. Konkurencja jest zatem spora. Gmina Ścinawa, wspólnie z partnerami, ubiega się o wsparcie na poziomie 16 mln zł. Po ewentualnym otrzymaniu dotacji, przez poszczególne samorządy, w tym Ścinawę, ogłoszone zostaną formalne nabory wniosków kierowane do mieszkańców, w których zamieszczone zostaną szczegółowe warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać pieniądze na wymianę źródła ciepła. Mieszkańcy o naborach informowani będą poprzez ogłoszenia w prasie i internecie, a osoby, które złożyły wcześniej ankiety i podały do siebie kontakt, zostaną powiadomione indywidualnie.

W samej gminie Ścinawie złożono 200 ankiet, większość osób deklarowała chęć wymiany istniejącego źródła ciepła na ogrzewanie gazowe. Jednocześnie chcemy poinformować, że z końcem maja G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. planuje rozpocząć podawanie gazu z sieci na terenie miasta Ścinawa do przygotowanych na to odbiorców- więcej informacji wkrótce.

Na zdjęciu: Spotkanie konsultacyjne przedstawicieli partnerskich gmin w sprawie wspólnego wniosku na piecowe granty.