AktualnośćiGmina Ścinawa

Zatrudnienie wspomagane 4.0 – zapraszamy do udziału w projekcie

Fundacja Eudajmonia realizuje projekt skierowany do osób niepełnosprawnych, którego celem jest wsparcie i aktywizacja w poszukiwaniu pracy. Zachęcamy do kontaktu z organizatorami, poniżej opis projektu.

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością, w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego  polegająca na ścisłej współpracy trenera pracy z osobą z niepełnosprawnością przy określaniu kompetencji zawodowych, zakresu oczekiwanej pracy i poszukiwaniu zatrudnienia, które odpowiada jej kwalifikacjom i możliwościom zdrowotnym. Trener pracy współpracuje również z pracodawcami, gdyż w początkowym okresie zatrudnienia wspiera osobę z niepełnosprawnością na stanowisku pracy.

Kto może wziąć udział?
Projekt kierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:
• posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,
• zamieszkują na terenie jednego z sześciu powiatów województwa dolnośląskiego: miasta Wrocławia, powiatu wrocławskiego, miasta Legnica, powiatu legnickiego, średzkiego oraz lubińskiego,
• są w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata) i nie pracują,
• nie uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Punkty dodatkowe w rekrutacji otrzymają osoby charakteryzujących się niskim poziomem wykształcenia lub jego brakiem oraz brakiem doświadczenia zawodowego. Projekt kierowany jest w szczególności do osób z: niepełnosprawnością intelektualną; całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym; niepełnosprawnością sprzężoną.

Okres realizacji:
01.04.2019-31.03.2022 r. W okresie 01.04.2019-31.03.2020 r. w projekcie planuje się objęć  aktywizacją zawodową 60 osób z województwa dolnośląskiego.
Obszar realizacji:
• województwo dolnośląskie (powiaty: miasta Wrocławia, powiatu wrocławskiego, miasta Legnica, powiatu legnickiego, średzkiego oraz lubińskiego.

Możliwe formy wsparcia:
• Indywidualna praca z trenerem pracy, również na stanowisku pracy, w początkowym okresie nowej pracy.
• Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne, dostosowane do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością, obejmujące takie tematy jak: asertywność, komunikacja, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i konfliktem.
• Staże zawodowe, 3 miesięczny okres stażu ma pozwolić na pozyskanie miejsca pracy.
• Zwrot kosztów dojazdów na staże oraz stypendia stażowe.
• Zatrudnienie oraz monitoring pracy w zakładzie pracy celem utrzymania miejsca pracy.
• Możliwość korzystania z asystenta lub tłumacza języka migowego.

Rekrutacja:
Pierwszy etap rekrutacji zakończy się 30.06.2019 r. O wydłużeniu okresu rekrutacji decyduje Koordynator projektu.

Informacje dodatkowe:
Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W razie potrzeby pomieszczenia, sprzęt, oprogramowanie i materiały dydaktyczne zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

Koordynator projektu:
Jagienka Mindur
j.mindur@eudajmonia.pl
600 912 804

Źródło: Fundacja Eudajmonia