AktualnośćiGmina Ścinawa

Ruszyły prace projektowe dla przebudowy drogi wojewódzkiej w Ścinawie i Lasowicach

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zakończyła postępowanie przetargowe na prace projektowe dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 292 w Ścinawie”. Najkorzystniejszą ofertę, która spełniała warunki udziału w postępowaniu złożyła firma SD Projekt s.c. z Poznania i to ona przystąpiła już do realizacji zadania. Dziś członek zarządu województwa dolnośląskiego Tymoteusz Myrda, odpowiedzialny m.in. za infrastrukturę drogową, omawiał z burmistrzem Ścinawy Krystianem Kosztyłą odcinki przewidziane do modernizacji.

Wykonawca w ramach zamówienia opracowuje: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz część kosztową (przedmiar robót, kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, zezwoleń i decyzji. Długość projektowanego odcinka drogi to 3,3 kilometra, od przejazdu kolejowego na ulicy Lubińskiej w Ścinawie do mostu nad potokiem Dębniak w miejscowości Lasowice. W trakcie realizacji zamówienia zostaną przeanalizowane i wytypowane odcinki jezdni do przebudowy i ewentualnego wzmocnienia.

W opracowaniu uwzględnione zostaną w szczególności:
– przebudowa jezdni: parametry techniczne należy dostosować do wymagań rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 124),
– budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 m (odcinek o długości około 0,7 km, od ostatnich zabudowań przy ulicy Chobieńskiej do jej kontynuacji przy wsi Lasowice), lokalizacja ciągu zostanie dostosowana do warunków terenowych przy ewentualnej zmianie granic pasa drogowego,
– budowa chodnika na odcinku około 1,4 km, głównie w części wsi Lasowice, gdzie aktualnie nie ma ciągu dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej – należy przeanalizować i wskazać lokalizację,
– budowa 2 zatok autobusowych w ciągu ulicy Chobieńskiej, w okolicach zjazdu na oczyszczalnię ścieków,
– przebudowa istniejących chodników,
– uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w granicach pasa drogowego,
– dowiązanie projektowanego układu komunikacyjnego do stanu istniejącego.

– Mieszkańcy ulicy Lubińskiej i Chobieńskiej w Ścinawie oraz rozbudowujących się Lasowic wielokrotnie apelowali o naprawę chodników, ale także o wybudowanie nowych ciągów dla pieszych, bo brakuje ich na niektórych odcinkach przedmiotowej drogi. Zwracali się również z prośbą o zlokalizowanie przystanków autobusowego przy ulicy Chobieńskiej. Po kilku pismach skierowanych do zarządcy, osobistej wizycie dyrektora DSDiK Leszka Locha, przy wsparciu Tymoteusza Myrdy – członka zarządu województwa dolnośląskiego oraz radnego sejmiku Dariusza Stasiaka, który jest jednocześnie pracownikiem ścinawskiego urzędu, nasze prośby zostały uwzględnione i w końcu rozpoczęto projektowanie tej potrzebnej inwestycji drogowej, za co wszystkim zaangażowanym dziękuję – komentuje burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

Umowa na prace projektowe w opisanym wyżej zakresie została zawarta dnia 19.08.2019r., a jej wartość opiewa na sumę 238.251,00 zł brutto. Termin realizacji zadania ustalono na 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 19.02.2021 r.