AktualnośćiGmina Ścinawa

Ogłoszono przetarg na przebudowę rynku w Ścinawie! (WIZUALIZACJE)

Gmina Ścinawa ogłosiła przetarg na roboty budowlane związane z rewitalizacją zabytkowej części miasta, przebudową nawierzchni rynku oraz przyległych ulic. Przedsięwzięciem objęte są również wyeksploatowane podziemne sieci wodne i kanalizacyjne. Dodatkowo w ramach zadania planuje się cały rewitalizowany obszar zgazyfikować. Termin składania ofert upływa za niespełna miesiąc, tj. 25 marca. Inwestycja ma zostać zrealizowana do połowy przyszłego roku.

W ramach rewitalizacji rynku zrealizowany ma być poniższy zakres:
• remont i przebudowa istniejącej sieci i przyłączy wody wraz z wymianą istniejących zaworów i budową nowych przyłączy;
• remont i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarne wraz z wymianą istniejących studni i budową nowych sieci i przyłączy;
• odwodnienie terenu do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wymianą istniejących wpustów na nowe oraz odwonienia płyty rynku;
• wycinka zieleni istniejącej, kolidującej z inwestycją;
• rewitalizacja terenu na działce nr 303/4 wraz z rewitalizacją istniejącego parkingu, budową szaletu miejskiego i lokalizacją placu zabaw;
• remont istniejących utwardzeń na działkach nr 314, 315/2, 315/3, 315/1, 343, 298, 304, 287, 303/4, 303/1;
• remont i przebudowa oświetlenia terenu i demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego oraz montaż nowego;
• zagospodarowanie terenu z remontem i wymianą istniejącej nawierzchni wraz z podbudową i rewitalizacją układu komunikacyjnego;
• remont i rewitalizacja płyty rynku w zakresie wymiany nawierzchni oraz zmiany jej parametrów i geometrii wraz z lokalizacją małej architektury oraz zielenią niską.

Warto zaznaczyć, że koszty budowy sieci gazowej pokryje firma G.EN. Gaz Energia, która przygotowała również projektu budowlany w tym zakresie.

Rewitalizacja centrum miasta prowadzona będzie w obrębie następujących ulic (lub ich części):
Mickiewicza, Rynek, Grodzka, Orla, 1 Maja. W związku ze skalą przedsięwzięcia na czas trwania inwestycji planowana jest zmiana w organizacji ruchu, o czym mieszkańcy będą na bieżąco informowani. O przedsięwzięciu i pozyskanych na jego realizację środkach unijnych pisaliśmy w artykułach: 6,5 mln zł dotacji na RYNEK i pierwsze miejsce na liście! oraz Dodatkowy milion na rewitalizację!

Teren inwestycji objęty będzie także nadzorem archeologicznym, a w trakcie prac prowadzone będą nadzory branżowe.

Informujemy dodatkowo, że lokalny samorząd kontynuuje działania, które przełożą się na poprawę wizualnej przestrzeni rynku i jego najbliższych okolic. W marcu br. ponownie ogłoszony zostanie konkurs dla mieszkańców na remonty i modernizacje budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych. O wcześniejszych działaniach w przedmiotowym zakresie informowaliśmy m.in. w artykule: Zwycięzcy otrzymali promesy i podpisali umowy (FOTO, RADIO NEWS).