AktualnośćiGmina Ścinawa

Zasłoń twarz tym co masz i kolejny etap akcji #chronimyseniorów

Ścinawski samorząd kontynuuje inicjatywę skierowaną do mieszkańców gminy i w ramach kolejnego etapu akcji #chronimyseniorów bezpłatnie przekaże maseczki ochronne wielokrotnego użytku osobom, które ukończyły 60 lat, a nie otrzymały wcześniej takiego wsparcia. Dodatkowo maseczki podarowane zostaną wszystkim mieszkańcom chorym onkologicznie oraz niepełnosprawnym- w tych dwóch przypadkach wymagane jest telefoniczne zgłoszenie zapotrzebowania. W związku z pandemią koronawirusa i szczególnym zagrożeniem, jakie niesie ona dla osób zaawansowanych wiekowo, maseczki przekazywane są w pierwszej kolejności mieszkańcom najbardziej narażonym na tragiczne skutki zachorowań. Przy okazji ponawiamy apel, by bez powodu nie opuszczać domów, bo ograniczanie kontaktu, to najlepszy sposób na uniknięcie zakażenia. Od jutra, czyli 16 kwietnia, wszyscy, którzy będą musieli pojawić się w miejscach publicznych, mają obowiązek zasłaniać usta i nos.

Uwaga: w przypadku seniorów (60+) maseczki zostaną dostarczone w oparciu o wykaz ewidencji ludności, natomiast osoby chore onkologicznie i niepełnosprawne powinny zgłosić zapotrzebowanie telefonicznie pod numerem: +48 570 335 112 (prosimy dzwonić w dni robocze w godzinach od 12:00 do 14:00).

– Rozpoczynamy kolejny etap naszych działań, które zamierzmy w przyszłości kontynuować i rozszerzać. Zaczęliśmy od najstarszych mieszkańców gminy i osób najbardziej narażonych na skutki zachorowań, by zapewnić im jak najszybciej podstawową ochronę. Maski w rakach akcji 60+ rozkolportujemy w kilka dni. Nadal jednak podkreślamy, że najlepszym sposobem na unikanie zakażenia koronawirusem jest pozostanie w domu i ograniczenie kontaktu z innymi ludźmi do minimum. Maseczki są przekazywane stopniowo, ponieważ mamy uzasadnione obawy, że mieszkańcy poczują się bezpieczniej i przestaną przestrzegać narzuconych ograniczeń – podkreśla Danuta Zarzycka, inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.

By skuteczniej i szybciej reagować ścinawski samorząd może liczyć na wsparcie wolontariuszy: radnych Rady Miejskiej w Ścinawie, strażaków z jednostek OSP, a także reprezentantów gminnych sołectw. Wszystkim za chęć niesienia pomocy serdecznie DZIĘKUJEMY!

Przypominamy, że każdej uprawnionej osobie przysługuje 1 maseczka wielokrotnego użytku, a od jutra, czyli 16 kwietnia wchodzi w życie obowiązek zasłaniania ust i nosa. Rząd zadecydował, że każda osoba na ulicy, w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy będą przebywać na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy (to pracodawca ma zapewnić pracownikowi podstawowe środki ochronne).

Rada Ministrów w rozporządzeniu uszczegółowiającym precyzuje, że zakrywać nos i usta można przy pomocy: części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki. Wyjaśnia także, gdzie i w jakich sytuacjach konieczne jest zakrywanie twarzy:
– w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
– w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach;
– w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym;
– w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
na terenie nieruchomości wspólnych.

Z kolei zakrywanie ust i nosa nie będzie konieczne:
– w mieszkaniach;
– w samochodach, w których przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem do 4 lat.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy:
– dzieci poniżej 4 lat;
– osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności;
– osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
– kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;
– duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
– żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.