AktualnośćiGmina ŚcinawaNewsŚcinawa

UWAGA ROLNICY – 1 WRZEŚNIA RUSZA POWSZECHNY SPIS ROLNY

Od 1 września do 30 listopada 2020 r., (według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.), na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Powyższy spis jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728). W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:

• osoby kierującej gospodarstwem rolnym;
• położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;
• osobowości prawnej;
• typu własności użytków rolnych;
• produkcji ekologicznej;
• rodzaju użytkowanych gruntów;
• powierzchni zasiewów według upraw;
• powierzchni nawadnianej;
• zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
• pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
• rodzaju budynków gospodarskich;
• liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
• wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

• 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
• 0,5 ha – dla krzewów owocowych;
• 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
• 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
• 0,5 ha – dla chmielu;
• 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
• 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
• 0,1 ha – dla tytoniu;
• 5 sztuk – dla bydła ogółem;
• 20 sztuk- dla świń ogółem;
• 5 sztuk – dla loch;
• 20 sztuk – dla owiec ogółem;
• 20 sztuk – dla kóz ogółem;
• 100 sztuk – dla drobiu ogółem;
• 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych;
• 20 pni – dla pszczół.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?

Podlegający spisowi rolnicy mogą udzielać informacji w formie:

• samospisu internetowego, za pomocą aplikacji na stronie https://spisrolny.gov.pl/ – jeśli ktoś nie posiada odpowiedniego sprzętu lub Internetu, powinien skorzystać z Gminnego Punktu Spisowego w naszym Urzędzie

• wywiadu telefonicznego, który przeprowadzi rachmistrz telefoniczny

• wywiadu przeprowadzonego przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi rolnika (rachmistrzwie rozpoczną pracę 1 października 2020 r.).

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

UWAGA

Od 1 września 2020 r Główny Urząd Statystyczny udostępni niezbędną stronę internetową i na pytania o gospodarstwo rolne będzie można odpowiadać samemu.

Samospis internetowy można dokonać również na urządzeniu udostępnionym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa , Rynek 17, 59-330 Ścinawa, pok. 21, II piętro.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracownika Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa pod nr tel. 76/ 84 00 233.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

Infolinia spisowa: 22 279 99 99.