Radni uchwalili nowy plan zagospodarowania dla Tymowej

Na ostatniej sesji radni Rady Miejskiej w Ścinawie podjęli Uchwałę XXVIII/170/20 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Ścinawa. Zmiany dotyczące miejscowości Tymowa są odpowiedzią na liczne wnioski mieszkańców, wynikające z zamierzeń inwestycyjnych właścicieli działek. Warto zaznaczyć, że w na przeważającym obszarze, w obrębie 21 wsi gminnych, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podjęty jeszcze w 2005 roku, a od tamtego czasu wprowadzono zaledwie w nim kilka jednostkowych zmian! Ścinawski samorząd, po zaktualizowaniu w 2018 roku planu na miasto, zajął się kompleksowo zmianami planu na gminę. Kolejne dokumenty, po niezbędnych konsultacjach i opiniach, będą w najbliższym czasie sukcesywnie uchwalane.

Celem sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego wyżej obszaru, było dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego planu do aktualnych przepisów, wprowadzenie korekt wynikających z dokonanych zmian w przestrzeni i wspominana już odpowiedź na wnioski wynikające z zamierzeń inwestycyjnych właścicieli. Zadanie zrealizowała firma Q7 Grupa projektowa s.c. z Wrocławia.

W najbliższych miesiącach zaktualizowane zostaną plany zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich pozostałych wsi gminnych, m.in.: Krzyżowej, Dłużyc, Parszowic, Buszkowic, Zaborowa, Lasowic, Dziesławia czy Wielowsi. Przewiduje się, że najpóźniej w maju przyszłego roku radnym pod głosowanie zostaną przedłożone plany dla ostatnich obrębów. Wszelkie zmiany zaczną obowiązywać 14 dni po opublikowaniu ich przez wojewodę w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego naszej gminy wymagał zaktualizowania, w październiku 2018 roku zleciliśmy opracowanie pełnej dokumentacji dla pierwszych 14 wsi wrocławskiej firmie Q7 Grupa projektowa s.c. Z uwagi na pandemię COVID-19 oraz kolejne ustalenia z poszczególnymi właścicielami działek oraz organami administracji, cała procedura wydłużyła się w czasie. Na ostatniej sesji radni uchwalili zmiany dla pierwszej, największej wsi, czyli Tymowej, w następnych miesiącach będziemy sukcesywnie wprowadzali aktualizacje w planach dla kolejnych obrębów – zapowiada Monika Niezgoda, inspektor ds. planowania przestrzennego w ścinawskim magistracie.

Q7 Grupa projektowa s. c. z Wrocławia przygotuje plan zagospodarowania dla 13 obrębów: Krzyżowej, Ręszowa, Dłużyc, Dziewina, Parszowic, Zaborowa i Grzybowa, Wielowsi, Jurcza, Buszkowic, Przychowej, Dziesławia, Tymowej oraz Lasowic. Z kolei M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o. o. z Poznania opracowuj plan dla pozostałych 6 obrębów: Dąbrowy Środkowej i Dolnej, Turowa, Sitna, Redlic, Chełmka Wołowskiego oraz Dębca.

Sporządzenie zmiany planu miejscowego ma na celu przede wszystkim poprawę warunków zagospodarowania terenu, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego. Zmiany zagospodarowania zachodzące na obszarze gminy, potrzeby rozwoju społecznego i gospodarczego, a także zmiany obowiązujących przepisów, spowodowały utratę aktualności części ustaleń zawartych w miejscowym planie jeszcze z 2005 roku. Należy zaznaczyć, że właściciele nieruchomości zgłosili 150 wniosków o wprowadzenie zmian do obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich, jeszcze przed rozpoczęciem prac nad nowym projektem!