Aktualnośći

108 mln zł w budżecie na inwestycje!

Ścinawski samorząd, mimo pandemii koronowirusa, konsekwentnie stawia na postęp i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. Właśnie wokół rozwoju gminy Ścinawa koncentrują się główne działania i wynikające z nich koszty, zapisane w budżecie na rok 2021. Na sesji, która odbyła się 4 lutego br., radni Rady Miejskiej w Ścinawie bez głosu sprzeciwu przyjęli budżet. Łączna kwota planowanych dochodów zapisana w preliminarzu kształtuje się na poziomie blisko 124 mln zł, natomiast jeżeli chodzi o wydatki ogółem jest to kwota ponad 152 mln zł, z czego aż 108 mln zł to wydatki przewidziane na inwestycje- prawie połowa tej sumy dotyczy przedsięwzięć związanych z rozbudową i modernizacją systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy.

• Największe zaplanowane na ten rok działania dotyczą zadania ujętego w budżecie pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”. Jest to kontynuacja inwestycji związanych z przebudową oczyszczalni ścieków, kanalizacją 14 wsi gminnych, a także przebudową i rozbudową kanalizacji w mieście. Wartość zapisana w ramach budżetu na ten tytuł wydatków inwestycyjnych to kwota aż 51.172.623,91 zł. Obecnie trwają już prace budowlane w 6 wsiach: Dziesławiu, Parszowicach, Ręszowie, Sitnie, Wielowsi oraz Zaborowie. Zawarte są także umowy z wykonawcą na kolejne dwie miejscowości, tj. Dziewin i Dłużyce, gdzie prace w terenie mają być zainicjowane w marcu br. Z kolei kontrakt na budowę kanalizacji w Buszkowicach oraz Przychowej zaplanowano do podpisu w przyszłym tygodniu. Ponadto trwa projektowanie przebudowy i rozbudowy kanalizacji w samej Ścinawie, mowa o obszarze poza rewitalizowanym centrum, gdzie prowadzone są już roboty w tym zakresie. O pracach i postępowaniach przetargowych w ramach wyżej wymienianych inwestycji informowaliśmy ostatnio w artykule: Wybrano wykonawcę budowy kanalizacji w Dłużycach i Dziewinie.
Dodatkowo przygotowana jest dokumentacja projektowa dla trzech wsi położonych poza tzw. aglomeracją ściekową, mowa o Grzybowie, Jurczu oraz Redlicach. Na przedsięwzięcie odnoszące się do kanalizacji tych miejscowości, w uchwalonym przez radnych budżecie, zapisano kwotę 322.700,00 zł.

• Kolejna inwestycja została zapisana w dziale „Turystyka”. Położenie nad Odrą, walory przyrodnicze, ale również historyczne świadczą o potencjale turystyczny gminy, jednak Ścinawa do tej pory nie posiadała odpowiedniej bazy, by branża mogła się rozwijać i stwarzać miejsca pracy. Budowa niezbędnej infrastruktury przystani, portów rzecznych czy ścieżek rowerowych stanowi bez wątpienia duże wyzwanie, jednak już realizowane zadania w przedmiotowym zakresie, np. droga rowerowa Ścinawa-Wielowieś, zyskały aprobatę lokalnej społeczności. Łącznie na wieloaspektowe działania dotyczące turystyki w budżecie na rok 2021 zapisana została kwota 15.062.840,35 zł.

• Ścinawski samorząd działa konsekwentnie i mierzy się z dużymi wyzwaniami. Kolejne, ujęte w preliminarzu na br. ważne zadanie inwestycyjne to „Rewitalizacja zabytkowej strefy miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu”. W ramach całego przedsięwzięcia, rozpoczętego już w ubiegłym roku, na które zapisano w budżecie 2021 kwotę 12.870.014,12 zł, przebudowywana jest nawierzchnia ulic i chodników w centrum, budowane są nowe sieci – w tym wodociągowa, rozdzielana jest również kanalizacja: na deszczową oraz sanitarną, a także modernizowana zabytkowa kamienica po dawnej siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

• Istotny dla lokalnej społeczności temat, to stan dróg publicznych i chodników w obrębie gminy. Na realizację zadań z tym związanych w budżecie zapisano aż 7.268.892,61 zł. Największa część dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 292, która przebiega m.in. przez miejscowości: Buszkowice, Dłużyce, Przychowa i Zaborów. Gmina Ścinawa występuje tu jako tzw. inwestor zastępczy oraz uczestniczy finansowo w kosztach budowy ciągów dla pieszych w części wymienionych wyżej wsi.
Ponadto w ramach przedsięwzięć drogowych ujęte w budżecie jest również zadanie dotyczące budowy dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Klasztornym, a także budowa skrzyżowania ulicy Wołowskiej z drogą krajową nr 36- na te cele zapisano łącznie 218.571,00 zł i jest to koszt tworzonej dokumentacji projektowej.

• Kolejne zadanie inwestycyjne, któremu przypisano znaczące fundusze dotyczy „Rewitalizacji Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”. Pomimo początkowych trudności z wcześniej wybranym kontrahentem, który miał jednoczenie zaprojektować, uzyskać pozwolenie na budowę i wykonać roboty, gmina konsekwentnie dąży do zrealizowania tej oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji oraz wykorzystania pozyskanej, blisko 9-milionowej dotacji unijnej na ten cel. Po tym jak pod koniec minionego roku uzyskano pozwolenie na budowę, aktualnie trwa procedura przetargowa dotycząca wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w terenie. Przypominamy, że w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia mają zostać wykonane w Ścinawie m.in. miejsca rekreacji dla najmłodszych w postaci nowoczesnych placów zabaw. Suma zapisana w budżecie na 2021 rok to 5.850.000,00 zł, zadnie ma być kontynuowane również w przyszłym roku.

• W trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców ścinawski samorząd zaangażował się w realizację projektu „Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin: Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubina”. Obecnie wspólny wniosek o środki zewnętrzne wyżej wymienionych samorządów przeszedł ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej. Ścinawa ze swoimi partnerami ubiega się łączne o wsparcie na poziomie ponad 34 mln zł, z czego dla naszej gminy o dotację w kwocie blisko 7 mln zł! Projekt zakłada modernizację oświetlenia drogowego niemalże na terenie wszystkich miejscowości wchodzących w skład ścinawskiego samorządu. Na ten cel zapisana jest w budżecie 2021 kwota 4.400.000,00 zł.

• Gmina Ścinawa nie zrezygnowała z zapowiadanej wcześniej przebudowy targowiska i chce wykorzystać pozyskane na to przedsięwzięcie fundusze zewnętrzne. Inwestycja uporządkuje przestrzeń usługowo-handlową w obrębie ulicy Władysława Jagiełły w Ścinawie. Budżet przewidziany w preliminarzu na jej realizację wynosi 1.668.488,55 zł.

• Ochrona środowiska, promocja postaw proekologicznych to kolejne konsekwentnie realizowane przez samorząd działania z myślą o mieszkańcach. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” jest zdaniem, w którym Ścinawa jako lider projektu, w partnerstwie z sąsiednimi samorządami, realizuje przedsięwzięcie, dające możliwość mieszkańcom i właścicielom nieruchomości pozyskania grantów na wymianę starych pieców na ekologiczne. W roku bieżącym przeznaczono na konkurs kwotę 1.490.000,00 zł. Informujemy dodatkowo, że w 2022 roku przewiduje się kolejny nabór i granty na wymianę tzw. kopciuchów.

• Samorząd tradycyjnie będzie wspierał działania właścicieli nieruchomości, dzięki którym zyskuje wizerunek przestrzeni publicznej gminy. Na konkurs, w ramach którego beneficjenci otrzymują wsparcie do remontów elewacji, dachów i rewitalizują w ten sposób swoje budynki, gmina przeznaczyła w uchwalonym budżecie 100.000.00 zł.

• Na kilka innych zadań inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w uchwale budżetowej, gdzie na etapie składania wniosków o dotacje nie należy wykazywać się zabezpieczeniem funduszy na wkłady własne, ścinawski samorząd ubiega się o znaczące wsparcie zewnętrzne. Chodzi m.in. o modernizację remizy w Ścinawie, budowę świetlicy w Dębcu, czy utworzenie w mieście skateparku. Gmina z nadzieją oczekuje rozstrzygnięć w przedmiotowych kwestiach, co pozwoli wprowadzić nowe przedsięwzięcia do realizacji.

Dochody ogółem w budżecie na 2021 rok zaplanowano na poziomie 123.843.689,85 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 68.944.208,68 zł oraz inne dochody gminy, takie jak: dochody własne, subwencje, PIT, pozostałe dotacje, które łącznie stanowią wartość 54.899.481,16 zł. Z kolei zapisane wydatki to łączna kwota 152.238.741,77 zł. Z różnicy pomiędzy głównymi pozycjami uchwalonego budżetu wynika deficyt oszacowany na poziomie 28.395.051,90 zł, ma on zostać pokryty głównie z pożyczek i kredytów krajowych oraz pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Uchwalony tydzień temu przez radnych budżet, wcześniej pozytywnie zaopiniował organ nadzorujący finanse publiczne gminy, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa.