AktualnośćiGmina Ścinawa

Ponad 750 tys. euro dodatkowych środków dla regionu Krainy Łęgów Odrzańskich

W związku z procedowanymi zmianami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pojawiła się szansa na pozyskanie dodatkowych środków wspierających realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich. LGD KŁO skorzystało z szansy i skutecznie ubiegało się o dodatkowe środki, co oznacza, że budżet LSR zwiększy się o 752 000,00 euro, czyli ponad 3 miliony złotych.

Warto wspomnieć, że dodatkowy budżet LSR był konsultowany z mieszkańcami i włodarzami. Po przeprowadzeniu badań ankietowych, w których wypowiedzieli się przedstawiciele wszystkich sektorów: mieszkańcy, organizacje pozarządowe, biznes i samorządy, udało się wskazać obszary, które najbardziej wymagają wsparcia. Dlatego zaproponowana przez nas alokacja odpowiada na potrzeby regionu i jest spójna z diagnozą obszaru opisaną w LSR. I tak ponad 35% z tej kwoty zostanie przeznaczona na premie na zakładanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia III Przedsiębiorczy mieszkańcy, co pozwoli na udzielenie aż 15 dotacji po 80 000,00 zł na założenie nowych firm.

Kolejny obszar, który może liczyć na zastrzyk to ogólnodostępna infrastruktura turystyczna. Niemal 350 tys. euro zostanie rozdysponowanych zarówno w ramach standardowego naboru, jak i pilotażowego projektu grantowego na kwotę 200 000,00 zł (4 granty x 50 000,00 zł) dla organizacji pozarządowych na małą infrastrukturę, której jak wynika z ankiet i diagnozy LSR, brakuje na naszym terenie.

Ponadto w ramach dodatkowych środków zaplanowano wsparcie zabytków w ramach Przedsięwzięcia V Poznajemy przyrodę i dziedzictwo „Krainy Łęgów Odrzańskich” w kwocie 117 000 euro, co pozwoli na remont 5 zabytków dotacjami w kwocie po 100 000,00 zł.

Ostatni proponowany przez nas obszar wsparcia to pilotażowy projekt grantowy Smart Village (SV) w ramach PIV Aktywne, wykształcone i zintegrowane społeczeństwo obywatelskie, dzięki któremu powstanie 12 koncepcji rozwoju inteligentnych wiosek (1 koncepcja w każdej gminie członkowskiej LGD). Zaplanowano 12 grantów w kwocie 4 000,00 zł, na łączną kwotę 11 200 euro.
Warto podkreślić, że wprowadzenie powyższych zmian do LSR i podpisanie aneksu do tzw. umowy ramowej będzie możliwe po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zaakceptowaniu przez Komisję Europejską projektowanych zmian w PROW 2014-2020. Czekamy zatem na oficjalną aktualizację budżetu, która pozwoli nam na zasilenie regionu dodatkowymi środkami.

Źródło: Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich