AktualnośćiGmina Ścinawa

Rewitalizacja zieleni – przygotowują alejki (FOTO)

Spółka PARK-M POLAND ze Starego Sącza kontynuuje prace związane z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”. Po uporządkowaniu oraz wcześniejszym przygotowaniu terenu budowlańcy wytyczyli już część nowych alejek, a także fragment ujętej w projekcie ścieżki rowerowej, która przebiegać będzie m.in. wzdłuż zabytkowych murów obronnych. Aktualnie wykonawca układa krawężniki i podbudowę z kruszywa na przedmiotowych ciągach komunikacyjnych. Prowadzone roboty koncentrują się w parku miejskim, parku przy ulicy Kościuszki i Kilińskiego – teren dawnego cmentarza ewangelickiego, jak również przy skrócie na stację PKP w obrębie ulic Jagiełły oraz Kościuszki.

Zadanie zakłada nie tylko remont i budowę nowej infrastruktury komunikacyjnej, w ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie przede wszystkim bardzo wiele nowych nasadzeń, w tym drzew i krzewów liściastych oraz iglastych, paproci i roślin sadowniczych, róż, bylin, a także traw ozdobnych. Inwestycja przewiduje również renowację starych trawników i wykonanie trawników dywanowych oraz wybudowanie i posadowienie obiektów małej architektury, m.in. urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci itp.

W ramach całego zadania zrewitalizowane zostaną m.in.: park miejski i promenada (obszar wzdłuż Zimnicy od mostku przy ulicy Jana Pawła II do mostku przy ulicy Mickiewicza), park przy ulicy Kościuszki i Kilińskiego – teren dawnego cmentarza ewangelickiego, część ścinawskich błoni, obszar zielony przy skrócie na stację PKP w obrębie ulic Jagiełły i Kościuszki, skwer pomiędzy ulicami Grunwaldzką i Batorego. Ponadto rewitalizacji poddana będzie zieleń przyuliczna w pasach dróg.

Przypominamy, że na całą inwestycję, obejmującą również koszty przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę, koszty zarządzania oraz nadzorów, ścinawski samorząd pozyskał blisko 9 mln zł dotacji unijnej. Wsparcie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020- Fundusz Spójności, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.