AktualnośćiGmina Ścinawa

Otwarty Konkurs Ofert w 2022 roku

Burmistrz Ścinawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację pozasportowych zadań publicznych w 2022 roku, zleconych przez Gminę Ścinawa do wykonania przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu:

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
5. Promocji i organizacji wolontariatu,
6. Turystyki i krajoznawstwa,
7. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Termin składania ofert wraz z Oświadczeniem RODO upływa w dniu 15.04.2022r. o godz. 15:00. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, ul. Rynek 17 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę z napisem „Konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w 2022 roku” wraz z „nazwą zadania”.

Wzór oferty i Oświadczenie RODO dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: TUTAJ.