AktualnośćiGmina Ścinawa

Kwalifikacja wojskowa 2022

W dniach 21 – 22 kwietnia przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa – obowiązkowa dla mężczyzn, którzy urodzili się w 2003 roku, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, trwający ponad trzy miesiące, na terenie miasta i gminy Ścinawa. Uwaga: kwalifikacji podlegają także mężczyźni urodzeni wcześniej, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
na terenie gminy Ścinawa w 2022 roku

Burmistrz Ścinawy wzywa do kwalifikacji wojskowej:

• mężczyzn urodzonych w 2003 roku;

• mężczyzn urodzonych w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

• osoby urodzone w latach 2001 – 2002, które:
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeśli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
– kobiety urodzone w latach 1998 – 2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków (o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej).

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lubinie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 10 (Centrum Konferencyjne Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”) w dniach: 21 – 22 kwietnia 2022 r.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2022 roku.