AktualnośćiGmina Ścinawa

Wnioski na Ciepłe Mieszkanie przyjmowane do końca września!

Informujemy, że ruszył Nowy Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Ścinawa. Wnioski przyjmowane są w sekretariacie Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie.

Magistrat zbiera deklaracje od chętnych właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Ścinawa, w celu oszacowania liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie.

Wniosek może złożyć jedynie osoba, która jest właścicielem bądź współwłaścicielem lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe, znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Ścinawa.

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę Ścinawa dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:
• pompę ciepła powietrze/woda,
• pompę ciepła typu powietrze/powietrze
• kocioł gazowy kondensacyjny,
• kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
• ogrzewanie elektryczne,
• podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane:
• instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
• zakup i montaż okien lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
• dokumentacja projektowa dotycząca przedsięwzięcia.

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów:
Poziom 1 – podstawowy poziom dofinansowania: Beneficjent końcowy Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 000,00 zł. Dofinansowanie wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.
Poziom 2 – podwyższony poziom dofinansowania: Beneficjent końcowy programu „Ciepłe Mieszkanie”, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty:
• 1 673,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym
• 2 342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym
Dofinansowanie wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.
Poziom 3 – najwyższy poziom dofinansowania: Beneficjent końcowy programu „Ciepłe Mieszkanie”, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty:
• 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 1 260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dofinansowanie wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia , nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.
Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.
Wniosek należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa do dnia 30.09.2022 roku.

Wzór wniosku do pobrania w załączniku poniżej.
Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi Priorytetowemu „Ciepłe Mieszkanie”:
https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/cieple-mieszkanie/w_613,podstawowe-informacje
lub:
https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/
oraz po numerem telefonu (76) 740 02 21 lub w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa w biurze nr 27, II piętro.

Dodatkowe informacje:
1) Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego z Gminą Ścinawa.
2) W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
3) Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, na które beneficjent otrzymał dofinansowanie w ramach programów priorytetowych NFOSIGW: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego.
4) Nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na biomasę w przypadku gdy budynek ,mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu lub sieci ciepłowniczej.
5) Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie może być dofinansowane z innych środków publicznych niż Programy wymienione w pkt 3, z tym, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Załącznik:
Wniosek – chęć przystąpienia do Programu „Ciepłe Mieszkanie”