AktualnośćiGmina Ścinawa

Dodatek do ogrzewania i dodatek węglowy

W dniu 20 września 2022. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1967), która wprowadziła m.in.: jednorazowe dodatki dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel.

Dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do ogrzewania) przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest:
– kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
– kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
– kocioł olejowy.
– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków (CEEB) – do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu, w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB, o których mowa w art. 27g tej ustawy.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:
– 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
– 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
– 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
– 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG /co nie dotyczy gazu ziemnego /.

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych będą weryfikowane w zakresie ich zgodności z wpisem do CEEB. Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. W sytuacji, gdy podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku pojawią się wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego, może być przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych będą wydawane i przyjmowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ścinawie przy ul. Kościuszki 1 począwszy od dnia 26 września 2022r. do dnia 30 listopada 2022r. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.

Ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła nowelizacje ustawy o dodatku węglowym. Kluczowe zmiany dotyczące wypłaty dodatku węglowego, które dotyczą również wniosków złożonych przed wejściem w życie ustawy zmieniającej:
– jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw zamieszkujących pod tym samym adresem,
– wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku z 30 do 60 dni,
– możliwość sprawdzania stanu faktycznego, np. zgodnie wcześniej złożoną deklaracją śmieciową, dodatkiem osłonowym, dodatkiem mieszkaniowym, wnioskiem o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500 plus czy danych z rejestru PESEL i w innych źródłach,
– w razie wątpliwości możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Wnioski o dodatek węglowy są przyjmowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ścinawie przy ul. Kościuszki 1 do dnia 30 listopada 2022r. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.

Dotychczas złożone wnioski są przez Ośrodek weryfikowane. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, osoba uprawniona do dodatku otrzyma informację na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Ważne! Wypłata przyznanych dodatków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na ten cel z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Wniosek o dodatek na inne źródła ciepła

Źródło: MGOPS w Ścinawie