AktualnośćiGmina Ścinawa

Dodatek elektryczny

Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wprowadzony został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych. Jest analogiczny do poprzednich dodatków, choć w innym wymiarze finansowym, rodzaj wsparcia dla osób ogrzewających swoje domy i mieszkania energią elektryczną.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną. Co ważne, źródło to musi zostać zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.
Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia przez gospodarstwo domowe więcej niż 5 MWh, odbiorcom przysługuje dodatek w podwyższonej wysokości w kwocie 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do niniejszego wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji elektrycznej (działalność w zakresie wytwarzania energii z OZE), dodatek elektryczny nie przysługuje. Oznacza to, że osoby, które posiadają fotowoltaikę nie otrzymają dodatku elektrycznego.

Jeżeli gospodarstwo domowe otrzymało wsparcie związane z dodatkiem węglowym lub do innych źródeł ogrzewania, nie można już skorzystać z dodatku elektrycznego.
Ustawa stanowi, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy.

W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich. Jeśli wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono przez więcej osób, mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Należy tego dokonać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Należy pamiętać, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ścinawie przy ul. Kościuszki 1, 59-330 Ścinawa w terminie od dnia 1 grudnia 2022r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

wniosek o dodatek elektryczny + RODO

Źródło: MGOPS w Ścinawie